Category: news

อาจารย์อธิป จันทร์สุริย์ หลักสูตรศิลปศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการอุตสาหกรรมบริการและการท่องเที่ยว ร่วมนำเสนอบทความวิจัย งานประชุมวิชาการระดับชาติ SMARTS ครั้งที่ 6

comments Comments Off
By admin_grad, 21/06/2016 2:04 pm

          อาจารย์อธิป จันทร์สุริย์ อาจารย์ประจำหลักสูตรศิลปศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการอุตสาหกรรมบริการและการท่องเที่ยว เข้าร่วมนำเสนอบทความวิจัย เรื่อง “การจัดการแหล่งท่องเที่ยวพื้นที่ศึกษาดูเหยี่ยวอพยพ เขาดินสอ จังหวัดชุมพร การศึกษาเรื่องเล่าจากแหล่งท่องเที่ยวเพื่อการเรียนรู้” งานประชุมวิชาการระดับชาติ SMARTS ครั้งที่ 6 “อัตลักษณ์แห่งเอเชีย ASIAN IDENTITIES 2016” วันที่ 17 มิถุนายน 2559 มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตศรีราชา

อาจารย์และนักศึกษาหลักสูตรศิลปศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการอุตสาหกรรมบริการและการท่องเที่ยว ร่วมนำเสนอบทความวิจัย งานประชุมวิชาการระดับชาติ

comments Comments Off
By admin_grad, 28/03/2016 11:47 am

      อาจารย์และนักศึกษาหลักสูตรศิลปศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการอุตสาหกรรมบริการและการท่องเที่ยว เข้าร่วมนำเสนอบทความวิจัย นำโดยอาจารย์อธิป จันทร์สุริย์ อาจารย์ประจำหลักสูตรฯ นำเสนอเรื่อง ประสบการณ์ของนักท่องเที่ยวชาวไทยในการเดินทางท่องเที่ยวเทศกาลดูเหยี่ยวอพยพ เขาดินสอ จังหวัดชุมพร และนายธีรวุฒ แสงศรี นักศึกษา นำเสนอเรื่อง ความสำเร็จของธุรกิจบริการบนฐานหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง กรณีศึกษา ชุมพรคาบาน่า รีสอร์ท งานประชุมวิชาการระดับชาติ ครั้งที่ 11 “พหุวัฒนธรรม โอกาสและความท้าทาย” วันที่ 25 มีนาคม 2559 ห้องประชุม 1-1 ชั้น 1 มหาวิทยาลัยธุรกิจบัณฑิตย์

คณาจารย์และนักศึกษาหลักสูตรศิลปศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการอุตสาหกรรมบริการและการท่องเที่ยว ได้ร่วมนำเสนอบทความวิชาการในงานประชุมวิชาการระดับนานาชาติ

comments Comments Off
By admin_grad, 30/10/2015 10:25 am

คณาจารย์และนักศึกษาหลักสูตรศิลปศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการอุตสาหกรรมบริการและการท่องเที่ยว ได้ร่วมนำเสนอบทความวิชาการในงานประชุมวิชาการระดับนานาชาติ The Asian Raptor Research Conservation Network (ARRCN) 9th ARRCN Symposium Chumphon, Thailand 2015 ซึ่งจัดขึ้นระหว่างวันที่ 21-25 ตุลาคม พ.ศ. 2558 ณ โรงแรมโนโวเทล และพื้นที่ดูเหยี่ยวอพยพเขาดินสอ จังหวัดชุมพร ซึ่งในการนี้นักศึกษา ได้แก่ นายชลิต เฉียบพิมาย นายชนะ กร่ำกรโทก นางสาวณัฐยา ชาญวิถี และอาจารย์ ได้แก่ ดร.นภัสนันท์ วินิจวรกิจกุล อาจารย์อธิป จันทร์สุริย์ เข้าร่วมการนำเสนอผลงานวิชาการดังกล่าว

หลักสูตรศิลปศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการอุตสาหกรรมบริการและการท่องเที่ยว ได้รับเกียรติให้เป็นเจ้าภาพร่วมในการจัดประชุมวิชาการระดับนานาชาติ

comments Comments Off
By admin_grad, 30/10/2015 10:11 am

หลักสูตรศิลปศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการอุตสาหกรรมบริการและการท่องเที่ยว ได้รับเกียรติให้เป็นเจ้าภาพร่วมในการจัดประชุมวิชาการระดับนานาชาติ โดยมีคณะศิลปศาสตร์ สาขาวิชาการจัดการท่องเที่ยว และสาขาวิชาการจัดการโรงแรม(หลักสูตรนานาชาติ) เข้าร่วมการประชุม ซึ่งในปี 2015 ตามที่ประเทศไทยได้รับเกียรติให้เป็นเจ้าภาพจัดการประชุมวิชาการระดับนานาชาติ ภายใต้ชื่อโครงการ The Asian Raptor Research Conservation Network (ARRCN) 9th ARRCN Symposium Chumphon, Thailand 2015 ซึ่งจัดขึ้นระหว่างวันที่ 21-25 ตุลาคม พ.ศ. 2558 ณ โรงแรมโนโวเทล และพื้นที่ดูเหยี่ยวอพยพเขาดินสอ จังหวัดชุมพร ซึ่งในการนี้มีนักดูนกและนักวิจัยจากต่างประเทศให้ความสนใจในการประชุมและแลกเปลี่ยนความรู้ทางวิชาการกับนักดูนกและนักวิจัยชาวไทย ในการนี้มี ผศ.ดร.สุดสันต์ สุทธิพิศาล ดร.ปรเมษฐ์ บุญนำศิริกิจ ดร.นภัสนันท์ วินิจวรกิจกุล อาจารย์สุภา พรจรุงศักดิ์ อาจารย์อุไรพร พันธุระ อาจารย์อธิป จันทร์สุริย์ อาจารย์ศรุต แจ้งอนันต์ และนักศึกษาในหลักสูตรเข้าร่วมการนำเสนอผลงานวิชาการดังกล่าว

หลักสูตรศิลปศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการอุตสาหกรรมบริการและการท่องเที่ยว ได้จัดโครงการสัมมนา แนวทางการจัดตั้งพิพิธภัณฑ์การเรียนรู้ชุมชนวัดปากบ่อ

comments Comments Off
By admin_grad, 06/10/2015 10:20 am

         

กระบวนการศึกษาในอดีตที่ผ่านมาของสังคมไทยใช้วัดเป็นศูนย์กลางการจัดการเรียนรู้เป็นแห่งแรกบริบทของสังคมเปลี่ยนไปคนมุ่งเน้นการศึกษาในระบบของโรงเรียน แต่ภาพลักษณ์ของวัดในสังคมยังเป็นศูนย์การเรียนรู้ของชุมชน และเป็นสถานที่จัดกิจกรรมด้านขนบธรรมเนียมประเพณี และวัฒนธรรม รวมทั้งประวัติศาสตร์ กล่าวได้ว่าวัดเป็นศูนย์รวมการเรียนรู้ของชุมชน จึงควรตระหนักถึงความสำคัญขององค์ความรู้ที่ถูกหลอมรวม และสามารถใช้เป็นแหล่งข้อมูลทางการศึกษาได้เป็นอย่างดี ทั้งนี้วัดปากบ่อมีเจตนารมณ์ในการพัฒนา หลักสูตรศิลปศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการอุตสาหกรรมบริการและการท่องเที่ยว และนักศึกษาในรายวิชา HM. 5811 ได้จัดโครงการสัมมนาแนวทางการจัดตั้งพิพิธภัณฑ์การเรียนรู้ชุมชนวัดปากบ่อขึ้น โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อแลกเปลี่ยนเรียนรู้การจัดทำพิพิธภัณฑ์การเรียนรู้ และเพื่อศึกษาแนวทางการจัดตั้งพิพิธภัณฑ์การเรียนรู้ชุมชนวัดปากบ่อ ซึ่งจัดขึ้นในวันที่ 3 เมษายน พ.ศ. 2558 เวลา 13.00 – 16.00 น. ณ อาคารอเนกประสงค์ชั้น 3 เขตสวนหลวง กรุงเทพมหานคร

บัณฑิตวิทยาลัยได้จัดโครงการทำนุบำรุงศิลปะและวัฒนธรรมเนื่องในวันเข้าพรรษา ภายใต้ชื่อโครงการ ถวายเทียน นำใจ สืบสาน ประเพณีไทย

comments Comments Off
By admin_grad, 06/10/2015 10:12 am

          บัณฑิตวิทยาลัย ได้จัดโครงการทำนุบำรุงศิลปะและวัฒนธรรมเนื่องวันเข้าพรรษา ภายใต้ชื่อโครงการ “ถวายเทียน นำใจ สืบสาน ประเพณีไทย” โดยจัดขึ้นในวันที่ 31 กรกฎาคม 2558 ณ วัดปากบ่อ อ่อนนุช 35 เขตสวนหลวง กรุงเทพมหานคร ทั้งนี้เพื่อเป็นการอนุรักษ์ สืบทอด ศิลปวัฒนธรรม ประเพณีอันดีงาม อันเป็นหน้าที่ของสถาบันการศึกษา และเยาวชนทุกคนที่ต้องร่วมกันสืบสานต่อไป