Category: Thesis

บทความวิทยานิพนธ์ นักศึกษาหลักสูตรรัฐประศาสนศาสตรมหาบัณฑิต ประจำปีการศึกษา 2560

comments Comments Off
By admin_grad, 31/07/2018 9:54 am
ลำดับที่ ชื่อเรื่อง ชื่อ-นามสกุล
1 ความพึงพอใจของผู้ใช้บริการต่อการให้บริการของฝ่ายทะเบียน สำนักงานเขตลาดพร้าว กรุงเทพมหานคร จันทร์นวล ยี่ส่อง
2 คุณภาพชีวิตการทำงานของพนักงานป้องกัน และบรรเทาสาธารณภัยสถานีดับเพลิงบ่อนไก่ กรุงเทพมหานคร เฉลิมพล ขวกเขียว
3 ประสิทธิภาพการปฏิบัติงานของบุคลากรสำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา (สกอ.) ณฐภัทร ศรีนันทกุล
4 ปัจจัยแวดล้อมในการปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่ศูนย์การโทรคมนาคมทหาร เรือโท ทรงเกียรติ ป้องกก
5 ความรู้ความเข้าใจของผู้เข้าอบรมดับเพลิงขั้นต้นของบุคลากรโรงเรียนสุเหร่าลาดบัวขาวกรุงเทพมหานคร จ่าสิบตรี ธงชัย ดียิ่ง
6 ความพึงพอใจในการปฏิบัติหน้าที่ของข้าราชการสถานีดับเพลิงสุทธิสาร กองปฏิบัติการดับเพลิง 3 สำนักป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย กรุงเทพมหานคร ธนะศักดิ์ หมัดลัง
7 ความพึงพอใจของประชาชนที่มีต่อการให้บริการด้วยระบบ LEAN ของเจ้าหน้าที่กลุ่มงานบัตรประจำตัวประชาชน ฝ่ายทะเบียนสำนักงานเขต ทุ่งครุ กรุงเทพมหานคร นิภาพร กาญจนสุธา
8 การมีส่วนร่วมของประชาชนต่อการจัดการขยะมูลฝอยของเทศบาลตำบลปากพลี อำเภอปากพลี จังหวัดนครนายก ปนัดดา อยู่คง
9 คุณภาพชีวิตการทำงานของผู้ฝึกสอนนักกรีฑาทีมชาติไทย จ่าอากาศโท ปราโมทย์ พุ่มอุไร
10 การมีส่วนร่วมของประชาชนในการป้องกันปัญหาอาชญากรรมในเขตพื้นที่รับผิดชอบสถานีตำรวจนครบาลคลองตัน พันตำรวจตรี ปรีชากรณ์ เหมาอำพมาตร์
11 แรงจูงใจในการปฏิบัติงานของข้าราชการตำรวจฝ่ายสืบสวน สถานีตำรวจนครบาลบางนา สิบตำรวจโท ยุทธนา คล้ายแก้ว
12 แรงจูงใจในการปฏิบัติหน้าที่ราชการที่มีประสิทธิภาพของกำลังพล สังกัดกองบัญชาการกองเรือบรรทุกเฮลิคอปเตอร์ กองเรือยุทธการ บุญรักษ์ ต้นโพธิ์
13 ความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงของข้าราชการตำรวจ สถานีตำรวจนครบาลคลองตัน ร้อยตำรวจเอก วัฒนา โสดา
14 ความผูกพันต่อองค์กรของเจ้าพนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย สถานีดับเพลิงบ่อนไก่ กรุงเทพมหานคร วีระยุทธ ยุพิน
15 แรงจูงใจในการพัฒนาศักยภาพของนักกรีฑาทีมชาติไทยสมาคมกรีฑาแห่งประเทศไทยในพระบรมราชูปถัมภ์ชุดซีเกมส์ 2017 เสาวลักษณ์ เพชรทอง
16 คุณภาพชีวิตการทำงานของเจ้าหน้าที่ตำรวจสายตรวจ สถานีตำรวจนครบาลพระโขนง กรุงเทพมหานคร ร้อยตำรวจเอก อนุวัฒน์ พุทธสิงห์

สารนิพนธ์ นักศึกษาหลักสูตรนิเทศศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาภาพยนตร์และสื่อดิจิทัล ประจำปีการศึกษา 2560

comments Comments Off
By admin_grad, 25/07/2018 10:44 am
ลำดับที่ ชื่อเรื่อง ชื่อ-นามสกุล
1 ภาพยนตร์สารนิพนธ์ เรื่อง What you’re not given ณรงค์ฤทธิ์ อิทธิพลนาวากุล
2 ภาพยนตร์สารนิพนธ์ เรื่อง พรปีใหม่ สาวยุภาวดี ชัยชนะ
3 ภาพยนตร์สารนิพนธ์ เรื่อง สวรรค์ชั้นประหยัด คณธร ทับวิไล
4 “ ห้วยแถลง ” ภาพยนตร์สะท้อนคุณค่าความศรัทธาในรัก วิชิต วัฒนานนท์
5 ทัศนคติของผู้ชมที่มีต่อภาพยนตร์ไทย เรื่อง ตั้งวง นายพลวัต ยศยิ่ง

บทความวิทยานิพนธ์ นักศึกษาหลักสูตรวิศวกรรมศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิศวกรรมโยธา ประจำปีการศึกษา 2560

comments Comments Off
By admin_grad, 25/07/2018 9:52 am
ลำดับที่ ชื่อเรื่อง ชื่อ-นามสกุล
1 การรวบรวมและศึกษาเขื่อนป้องกันตลิ่งของกรมโยธาธิการและผังเมือง เพื่อจัดทำฐานข้อมูลในเขตจังหวัดพระนครศรีอยุธยา
A study on Riverbank protection of Department of Public Works and Town & Country Planning for Developing on Ayutthaya Data Base
เอนก จิณณวาโส
2 ปัญหาอุปสรรคและแนวทางผลักดันส่งเสริมการนำแบบจำลองข้อมูลสารสนเทศอาคาร (BIM) มาประยุกต์ใช้สำหรับผู้รับเหมาก่อสร้างขนาดกลาง ในจังหวัดกรุงเทพมหานคร
Problems Obstacles and Encouragement of Practical Building Information Modeling (BIM) Implementation for Medium Sized Contractors in Bangkok
กมลทิพย์ จงจิตร
3 ปัจจัยที่มีผลต่อการคัดเลือกสายทางในจังหวัดอุดรธานี เพื่อสนับสนุนการขนส่งสินค้าโดยรถไฟรางคู่
A Study Of Factors Affecting The Road Selection In Udon Thani To Support Double – Track Track Transport
ชาญศักดิ์ แรงสาริกรรม
4 ปัจจัยที่ทำให้เกิดความล่าช้าในการดำเนินงานโครงการก่อสร้างอาคารชลประทาน กรณีศึกษา : โครงการก่อสร้างอาคารชลประทานของสำนักงานชลประทานที่ 9
Delays Factors in The Construction of Irrigation Structure Case Study : Construction Project of Irrigation Building for Regional Irrigation Office 9.
สาวพรรษมล เทียนพูล
5 การปรับปรุงประสิทธิภาพของกระบวนการสั่งซื้อวัสดุก่อสร้างของบริษัทผู้รับเหมาก่อสร้างขนาดเล็ก
Improving the Efficiency of the Construction Materials Procurement Process of Small Contractors
วราภรณ์ ตาลประไพ
6 การประยุกต์ใช้ BIM ในการพัฒนาแบบจำลองเพื่อการศึกษาความเหมาะสมของการก่อสร้างฝาย
Bim Application For Model Development In Reconnaissance Study On Weir Construction
ว่าที่ ร้อยตรี สัญชัย อินกราด
7 การประเมินความเสี่ยงในการดำเนินงานโครงการก่อสร้างขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น กรณีศึกษา : โครงการก่อสร้างภายใต้การกำกับดูแลขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น อำเภอปะทิว จังหวัดชุมพร
Risk Assessment in Construction Project Implementation of Local Administrative Organization: Case Study of Construction Project under the Control of Local Administrative Organizations in Pathio District in Chumpon Province
นายเอกชัย ตรีทอง

บทความสารนิพนธ์ นักศึกษาหลักสูตรรัฐประศาสนศาสตรมหาบัณฑิต ปีการศึกษา 2558

comments Comments Off
By admin_grad, 18/08/2016 9:42 am
ลำดับที่ ชื่อเรื่อง ชื่อ-นามสกุล
1 แรงจูงใจของนักกรีฑาทีมชาติไทย สมาคมกรีฑาแห่งประเทศไทย ในพระบรมราชูปถัมภ์ จำรัส  ฤทธิเดช
2 การประเมินความรู้ ความเข้าใจของพยาบาลวิชาชีพในการปฏิบัติงานดูแลผู้ป่วยผ่าตัดเปลี่ยนข้อเข่าเทียม โรงพยาบาลเวชการุณย์รัศมิ์ นางมาลี  สุวรรณดี
3 การบริหารคุณภาพการบริการของสำนักงานเขตวัฒนา ศุภกร  ธนพรชูช่วง
4 ความผูกพันต่อองค์กรของข้าราชการสังกัดสถานีดับเพลิงบวรมงคล สมชาย  หงษา
5 ความพึงพอใจของผู้ใช้ระบบติดตามและประเมินผลโครงการ (Daily Plans) ของกรุงเทพมหานคร จิตลดา  อรรคศรีวร
6 ความพึงพอใจของนักกรีฑาทีมชาติไทยต่อการบริหารสมาคมกรีฑาแห่งประเทศไทย ในพระบรมราชูปถัมภ์ ชญาณิศา  ชมชื่นดี
7 คุณภาพชีวิตการทำงานของเจ้าหน้าที่ดับเพลิง สังกัด สถานีดับเพลิง ลาดกระบัง ทวีศักดิ์  ยูนุช
8 ความพึงพอใจของประชาชนที่มีต่อการให้บริการ ของเจ้าหน้าที่สำนักงานเขตวัฒนา กรุงเทพมหานคร นิวัฒน์  ปั้นกา
9 ความพึงพอใจการบริการของผู้เข้าพักที่มีต่ออาคารที่พัก300เตียงของการกีฬาแห่งประเทศไทย ปรพล  วรยุทธการ
10 วัฒนธรรมองค์การของสถานีดับเพลิงพระโขนง ปิยะ สกุลเขียว
11 ความรู้ความเข้าใจของเจ้าหน้าที่สถานีดับเพลิงภูเขาทองที่มีต่อกฎกระทรวงกำหนดมาตรฐานในการบริหาร จัดการ และดำเนินการด้านความปลอดภัยอาชีวอนามัย และสภาพแวดล้อมในการทำงานเกี่ยวกับการป้องกันและระงับอัคคีภัย พรพจน์ เรือนนิล
12 ความผูกพันต่อองค์กรของข้าราชการสังกัดสถานีดับเพลิงบ่อนไก่ กองปฏิบัติการดับเพลิง 2 สำนักป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย กรุงเทพมหานคร พิเชษ รักสนิท
13 ความคิดเห็นของประชาชนต่อการพัฒนาศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเทศบาลตำบลแว้ง อำเภอแว้ง จังหวัดนราธิวาส วัชรินทร นิบือซา
14 แรงจูงใจในการเล่นกีฬาของนักกรีฑาทีมชาติไทย สมาคมกรีฑาแห่งประเทศไทยในพระบรมราชูปถัมภ์ สมพงษ์ โสมบ้านกวย
15 ความรู้ความเข้าใจการป้องกันและระงับอัคคีภัย : กรณีศึกษาโรงแรมปรินซ์พาเลซ สมโภชน์ ทองชอุ่ม
16 ความคิดเห็นของข้าราชการต่อกระบวนทัศน์ใหม่ในการบริหารทรัพยากรมนุษย์ : กรณีศึกษาสำนักงานเขตยานนาวา สุวรรณา วงศาธรรมกุล
17 แรงจูงใจในการปฏิบัติหน้าที่ของข้าราชการกรุงเทพมหานคร สถานีดับเพลิงบ่อนไก่ กองปฏิบัติการ 2 สำนักป้องกันและบรรเทา สาธารณภัย กรุงเทพมหานคร สุเทพ แก้วนุช
18 ประสิทธิภาพการปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่เทศกิจ กลุ่มเขตกรุงธนใต้ กรุงเทพมหานคร องอาจ อนันต์ธนะ
19 คุณภาพชีวิตการทำงานของข้าราชการสถานีดับเพลิงคลองเตย กองปฏิบัติการดับเพลิง 2 สำนักป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย กรุงเทพมหานคร อดุลย์ สารธิยากูล
20 แรงจูงใจในการเล่นกีฬามวยสากลสมัครเล่นของนักกีฬามวยสากลสมัครเล่นสังกัดกองทัพอากาศ อธิชาติ กูลศรี
21 การประเมินความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับภาวะตัวเหลืองในทารกแรกเกิดของพยาบาลวิชาชีพ โรงพยาบาลเวชการุณย์รัศมิ์ วนิดา ล้อพสุภิญโญภาพ
22 ความพึงพอใจของประชาชนที่เข้ารับการอบรมจากเจ้าหน้าที่ดับเพลิง :กรณีศึกษา สถานีดับเพลิงพระโขนง กองปฏิบัติการดับเพลิง 2 สำนักป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย กรุงเทพมหานคร นเรศ เสือจันทร์
23 สมรรถนะบุคลากรของสถานีดับเพลิงบางกะปิกองปฏิบัติการดับเพลิง 2 สำนักป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย กรุงเทพมหานคร ปิยะพล โยนสนิท
24 ความพึงพอใจในการปฏิบัติงานของพนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย สถานีดับเพลิงบางชัน กองปฏิบัติการดับเพลิง 2 สำนักป้องกันและบรรเทา สาธารณภัย กรุงเทพมหานคร กึกก้อง บุญคุ้ม
25 ความคิดเห็นของบุคลากรต่อการบริหารงานของสถานีดับเพลิงบางโพ กองปฏิบัติการดับเพลิง3 สำนักป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย กรุงเทพมหานคร สมนึก เอกไทย
26 ความผูกพันต่อองค์กรของเจ้าหน้าที่ในสังกัดฝ่ายเทศกิจ สำนักงานเขตบางนา กรุงเทพมหานคร สมบัติ จ้อยรุ่ง
27 การประเมินความพึงพอใจของประชาชนผู้รับบริการผู้ป่วยในของโรงพยาบาลเวชการุณย์รัศมิ์ นวลจันทร์ ชูศรี
28 ความรู้ความเข้าใจของข้าราชการสถานีดับเพลิงคลองเตยที่มีต่องานสารบรรณ มงคล กาแก้ว
29 ความพึงพอใจในการปฏิบัติงานของข้าราชการสถานีดับเพลิงคลองเตย สมชาย อยู่สบาย
30 ความคิดเห็นของข้าราชการในการทำงานเป็นทีมของสถานีดับเพลิงคลองเตย เรืองชัย ธรรมศิลป์

บทความสารนิพนธ์ นักศึกษาหลักสูตรนิเทศศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาการภาพยนตร์-วีดิทัศน์ ปีการศึกษา 2558

comments Comments Off
By admin_grad, 15/08/2016 4:04 pm
ลำดับที่ ชื่อเรื่อง ชื่อ-นามสกุล
1 Blue sunflower พรรณวดี สมกิตติกานนท
2 พระเดือน ( Phra duen ) ขจร แสงหิรัญ
3 พฤติกรรมการเปิดรับโฆษณาภาพยนตร์ผ่านสื่อสังคมออนไลน์เฟซบุ๊กกับ การตัดสินใจเลือกชมภาพยนตร์ของผู้ชม The Film Advertisement Exposure Behaviors on Facebook and the Preferences of Film Audiences วรารัตน์ สนธิมุล
4 พฤติกรรมการเปิดรับสื่อสังคมออนไลน์ (Social Media) เพื่อประโยชน์และความพึงพอใจของผู้ชมภาพยนตร์ (ที่ใช้สื่อสังคมออนไลน์) Social Media สินี ธเนศศรียานนท
5 โละ ยุคนธร มิ่งมงคล

บทความสารนิพนธ์ นักศึกษาหลักสูตรศิลปศาสตรมหาบัณฑิต สาขาจิตวิทยาเพื่อการพัฒนามนุษย์ ปีการศึกษา 2558

comments Comments Off
By admin_grad, 15/08/2016 1:09 pm
ลำดับที่ ชื่อเรื่อง ชื่อ-นามสกุล
1 การศึกษาเชิงวิเคราะห์สมรรถนะที่เหมาะสมกับการเรียนรู้ แบบสะเต็มศึกษา ของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาตอนต้น ห้องเรียนพิเศษวิทยาศาสตร์ โรงเรียนสระแก้ว จังหวัดสระแก้ว
An Analytical Study Of Learning Competencies Appropriated To STEM Education For Secondary School Students, Emrichment Science Classroom Of SaKaeo School ,Sakaeo Province.
ชัญญานุช คงเมือง
2 ผลของการใช้โปรแกรมการให้บริการปรึกษารายบุคคลแบบเผชิญความจริงร่วมกับการบริหารเวลาของตนเองที่ มีต่อภาระการดูแลและความเครียดของผู้ดูแลผู้ป่วยสูงอายุโรคหลอดเลือดสมอง อธิป สัตยาอภิธาน
3 การศึกษาวิเคราะห์ความสามารถในการเผชิญปัญหาฟันฝ่าอุปสรรและแรงจูงใจใฝ่สัมฤทธิ์ของนักกีฬาว่ายน้ําคนพิการทางด้านการเคลื่อนไหว ทีมชาติไทย
An Analytical Study of Adversity Quotient and Achievement Motivation of mobility and physical impairment swimmers in Thailand national team.
สิทธิเวช คงสมฤกษ์
4 การศึกษาวิเคราะห์ความสําเร็จของนักกีฬายูโดที่ได้รับคัดเลือกเป็นตัวแทนทีมชาติไทยตามแนวจิตวิทยา : กรณีศึกษานักกีฬายูโดทีมชาติไทย ชุดซีเกมส์ ครั้งที่ 27“เนย์ ปิดอว์ เกมส์ ” ณ สาธารณรัฐแห่งสหภาพเมียนมา วันวิสา หมื่นจิต