Category: Thesis

บทความสารนิพนธ์ นักศึกษาหลักสูตรรัฐประศาสนศาสตรมหาบัณฑิต ปีการศึกษา 2559

comments Comments Off
By admin_grad, 07/08/2017 2:24 pm
ลำดับที่ ชื่อเรื่อง ชื่อ-นามสกุล
1 บทบาทหน้าที่ของอาสาสมัครป้องกันภัยฝ่ายพลเรือน (อปพร.)เขตบางบอน ในการป้องกันและบรรเทาสาธารภัย นาย พุฒิพงศ์ อินไชยทอง
2 พฤติกรรมการใช้อินเทอร์เน็ตของนักศึกษารับปริญญาตรีภาคปกติมหาวิทยาลัย เกษมบัณฑิต วิทยาเขตร่มเกล้า นายกิตติพงษ์ ชมขุนทด
3 สมรรถนะการปฏิบัติงานของพนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย กองปฏิบัติการดับเพลิง 2 สำนักป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย นายจรัญ บุญยรัตน์
4 ความพึงพอใจของผู้ใช้บริการในการจ่ายเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุขององค์การบริหารส่วนตำบลหนองปรือ อำเภอบางพลี จังหวัดสมุทรปราการ สิบเอกจรินทร์ นิ่มขำ
5 ความเครียดในการทำงานของข้าราชการในสังกัดสถานีดับเพลิงบรรทัดทองกองปฏิบัติการดับเพลิง 1 สำนักป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยกรุงเทพมหานคร นายทรงศักดิ์ จุ้ยมณี
6 การทำงานเป็นทีมของเจ้าหน้าที่ดับเพลิง สถานีดับเพลิงยานนาวา กองปฏิบัติการดับเพลิง 1 สำนักป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย กรุงเทพมหานคร นายทิตรติวัฒ โคตรวงษ์
7 ความผูกพันต่อองค์การของข้าราชการสถานีดับเพลิงลาดพร้าว นายนิกร วงศ์โสภา
8 คุณภาพในการให้บริการสนามกีฬากลางเทศบาลนครนครราชสีมา นางสาวปริชาติ บุญจันทร์
9 ความสามารถในการปรับตัวของนักศึกษาชั้นปี่ที่ 1 มหาวิทยาลัยเกษมบัณฑิต นายธนภณ จงกลพรรณ
10 แรงจูงใจในการปฏิบัติหน้าที่ของข้าราชการสถานีดับเพลิงบางกะปิ กองปฏิบัติการดับเพลิง 2 สำนักป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย กรุงเทพมหานคร นายภณพัช อินทร์พันธ์
11 ความพึงพอใจของนักศึกษาระดับปริญญาตรีต่อการจัดสภาพแวดล้อมของมหาวิทยาลัยเกษมบัณฑิต วิทยาเขตร่มเกล้า วนิดา แดงโชติ
12 แรงจูงใจในการปฏิบัติงานของข้าราชการสำนักงานเขตทุ่งครุ กรุงเทพมหานคร นางสาวสวิชญา เอกมหานุภาพ
13 สาเหตุของความขัดแย้งภายในสถานีดับเพลิงห้วยขวาง ของพนักงานดับเพลิง สถานีดับเพลิงห้วยขวาง นายอภิชาติ พรหมพงษ์

บทความสารนิพนธ์ นักศึกษาหลักสูตรนิเทศศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาการภาพยนตร์-วีดิทัศน์ ปีการศึกษา 2559

comments Comments Off
By admin_grad, 07/08/2017 2:11 pm
ลำดับที่ ชื่อเรื่อง ชื่อ-นามสกุล
1 ภาพยนตร์สารนิพนธ์ เรื่อง พันธนาการ นาย ศิวกร เทศะบำรุง
2 ภาพยนตร์สารนิพนธ์ แม่เปิ้ล (iMom) นายปริญญา ผลทวีสมสกุล
3 ภาพยนตร์สารนิพนธ์ แสงในกะลา นายชลธี ศิริ

บทความสารนิพนธ์ นักศึกษาหลักสูตรนิเทศศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาบริหารการสื่อสาร ปีการศึกษา 2559

comments Comments Off
By admin_grad, 07/08/2017 2:04 pm
ลำดับที่ ชื่อเรื่อง ชื่อ-นามสกุล
1 การบริหารจัดการบุคลากรด้านการข่าวของสถานีโทรทัศน์สีกองทัพบกช่อง 7 ชัชชญา วิภูษณวิทย์
2 การเปิดรับสื่อและความพึงพอใจที่มีต่อสื่อประชาสัมพันธ์ภายในองค์กรของพนักงานบริษัทโตเกียวมารีนประกันภัย (ประเทศไทย) จำกัด นัฐพงษ์ พลขาน
3 พฤติกรรมการสื่อสารผ่านสื่อสังคมออนไลน์และการตัดสินใจเลือกซื้ออาหาร เพื่อสุขภาพของผู้บริโภคในกรุงเทพมหานคร พัชรนันท์ สกุลวัฒน์หิรัญ

บทความสารนิพนธ์ นักศึกษาหลักสูตรรัฐประศาสนศาสตรมหาบัณฑิต ปีการศึกษา 2558

comments Comments Off
By admin_grad, 18/08/2016 9:42 am
ลำดับที่ ชื่อเรื่อง ชื่อ-นามสกุล
1 แรงจูงใจของนักกรีฑาทีมชาติไทย สมาคมกรีฑาแห่งประเทศไทย ในพระบรมราชูปถัมภ์ จำรัส  ฤทธิเดช
2 การประเมินความรู้ ความเข้าใจของพยาบาลวิชาชีพในการปฏิบัติงานดูแลผู้ป่วยผ่าตัดเปลี่ยนข้อเข่าเทียม โรงพยาบาลเวชการุณย์รัศมิ์ นางมาลี  สุวรรณดี
3 การบริหารคุณภาพการบริการของสำนักงานเขตวัฒนา ศุภกร  ธนพรชูช่วง
4 ความผูกพันต่อองค์กรของข้าราชการสังกัดสถานีดับเพลิงบวรมงคล สมชาย  หงษา
5 ความพึงพอใจของผู้ใช้ระบบติดตามและประเมินผลโครงการ (Daily Plans) ของกรุงเทพมหานคร จิตลดา  อรรคศรีวร
6 ความพึงพอใจของนักกรีฑาทีมชาติไทยต่อการบริหารสมาคมกรีฑาแห่งประเทศไทย ในพระบรมราชูปถัมภ์ ชญาณิศา  ชมชื่นดี
7 คุณภาพชีวิตการทำงานของเจ้าหน้าที่ดับเพลิง สังกัด สถานีดับเพลิง ลาดกระบัง ทวีศักดิ์  ยูนุช
8 ความพึงพอใจของประชาชนที่มีต่อการให้บริการ ของเจ้าหน้าที่สำนักงานเขตวัฒนา กรุงเทพมหานคร นิวัฒน์  ปั้นกา
9 ความพึงพอใจการบริการของผู้เข้าพักที่มีต่ออาคารที่พัก300เตียงของการกีฬาแห่งประเทศไทย ปรพล  วรยุทธการ
10 วัฒนธรรมองค์การของสถานีดับเพลิงพระโขนง ปิยะ สกุลเขียว
11 ความรู้ความเข้าใจของเจ้าหน้าที่สถานีดับเพลิงภูเขาทองที่มีต่อกฎกระทรวงกำหนดมาตรฐานในการบริหาร จัดการ และดำเนินการด้านความปลอดภัยอาชีวอนามัย และสภาพแวดล้อมในการทำงานเกี่ยวกับการป้องกันและระงับอัคคีภัย พรพจน์ เรือนนิล
12 ความผูกพันต่อองค์กรของข้าราชการสังกัดสถานีดับเพลิงบ่อนไก่ กองปฏิบัติการดับเพลิง 2 สำนักป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย กรุงเทพมหานคร พิเชษ รักสนิท
13 ความคิดเห็นของประชาชนต่อการพัฒนาศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเทศบาลตำบลแว้ง อำเภอแว้ง จังหวัดนราธิวาส วัชรินทร นิบือซา
14 แรงจูงใจในการเล่นกีฬาของนักกรีฑาทีมชาติไทย สมาคมกรีฑาแห่งประเทศไทยในพระบรมราชูปถัมภ์ สมพงษ์ โสมบ้านกวย
15 ความรู้ความเข้าใจการป้องกันและระงับอัคคีภัย : กรณีศึกษาโรงแรมปรินซ์พาเลซ สมโภชน์ ทองชอุ่ม
16 ความคิดเห็นของข้าราชการต่อกระบวนทัศน์ใหม่ในการบริหารทรัพยากรมนุษย์ : กรณีศึกษาสำนักงานเขตยานนาวา สุวรรณา วงศาธรรมกุล
17 แรงจูงใจในการปฏิบัติหน้าที่ของข้าราชการกรุงเทพมหานคร สถานีดับเพลิงบ่อนไก่ กองปฏิบัติการ 2 สำนักป้องกันและบรรเทา สาธารณภัย กรุงเทพมหานคร สุเทพ แก้วนุช
18 ประสิทธิภาพการปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่เทศกิจ กลุ่มเขตกรุงธนใต้ กรุงเทพมหานคร องอาจ อนันต์ธนะ
19 คุณภาพชีวิตการทำงานของข้าราชการสถานีดับเพลิงคลองเตย กองปฏิบัติการดับเพลิง 2 สำนักป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย กรุงเทพมหานคร อดุลย์ สารธิยากูล
20 แรงจูงใจในการเล่นกีฬามวยสากลสมัครเล่นของนักกีฬามวยสากลสมัครเล่นสังกัดกองทัพอากาศ อธิชาติ กูลศรี
21 การประเมินความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับภาวะตัวเหลืองในทารกแรกเกิดของพยาบาลวิชาชีพ โรงพยาบาลเวชการุณย์รัศมิ์ วนิดา ล้อพสุภิญโญภาพ
22 ความพึงพอใจของประชาชนที่เข้ารับการอบรมจากเจ้าหน้าที่ดับเพลิง :กรณีศึกษา สถานีดับเพลิงพระโขนง กองปฏิบัติการดับเพลิง 2 สำนักป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย กรุงเทพมหานคร นเรศ เสือจันทร์
23 สมรรถนะบุคลากรของสถานีดับเพลิงบางกะปิกองปฏิบัติการดับเพลิง 2 สำนักป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย กรุงเทพมหานคร ปิยะพล โยนสนิท
24 ความพึงพอใจในการปฏิบัติงานของพนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย สถานีดับเพลิงบางชัน กองปฏิบัติการดับเพลิง 2 สำนักป้องกันและบรรเทา สาธารณภัย กรุงเทพมหานคร กึกก้อง บุญคุ้ม
25 ความคิดเห็นของบุคลากรต่อการบริหารงานของสถานีดับเพลิงบางโพ กองปฏิบัติการดับเพลิง3 สำนักป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย กรุงเทพมหานคร สมนึก เอกไทย
26 ความผูกพันต่อองค์กรของเจ้าหน้าที่ในสังกัดฝ่ายเทศกิจ สำนักงานเขตบางนา กรุงเทพมหานคร สมบัติ จ้อยรุ่ง
27 การประเมินความพึงพอใจของประชาชนผู้รับบริการผู้ป่วยในของโรงพยาบาลเวชการุณย์รัศมิ์ นวลจันทร์ ชูศรี
28 ความรู้ความเข้าใจของข้าราชการสถานีดับเพลิงคลองเตยที่มีต่องานสารบรรณ มงคล กาแก้ว
29 ความพึงพอใจในการปฏิบัติงานของข้าราชการสถานีดับเพลิงคลองเตย สมชาย อยู่สบาย
30 ความคิดเห็นของข้าราชการในการทำงานเป็นทีมของสถานีดับเพลิงคลองเตย เรืองชัย ธรรมศิลป์

บทความสารนิพนธ์ นักศึกษาหลักสูตรนิเทศศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาการภาพยนตร์-วีดิทัศน์ ปีการศึกษา 2558

comments Comments Off
By admin_grad, 15/08/2016 4:04 pm
ลำดับที่ ชื่อเรื่อง ชื่อ-นามสกุล
1 Blue sunflower พรรณวดี สมกิตติกานนท
2 พระเดือน ( Phra duen ) ขจร แสงหิรัญ
3 พฤติกรรมการเปิดรับโฆษณาภาพยนตร์ผ่านสื่อสังคมออนไลน์เฟซบุ๊กกับ การตัดสินใจเลือกชมภาพยนตร์ของผู้ชม The Film Advertisement Exposure Behaviors on Facebook and the Preferences of Film Audiences วรารัตน์ สนธิมุล
4 พฤติกรรมการเปิดรับสื่อสังคมออนไลน์ (Social Media) เพื่อประโยชน์และความพึงพอใจของผู้ชมภาพยนตร์ (ที่ใช้สื่อสังคมออนไลน์) Social Media สินี ธเนศศรียานนท
5 โละ ยุคนธร มิ่งมงคล

บทความสารนิพนธ์ นักศึกษาหลักสูตรศิลปศาสตรมหาบัณฑิต สาขาจิตวิทยาเพื่อการพัฒนามนุษย์ ปีการศึกษา 2558

comments Comments Off
By admin_grad, 15/08/2016 1:09 pm
ลำดับที่ ชื่อเรื่อง ชื่อ-นามสกุล
1 การศึกษาเชิงวิเคราะห์สมรรถนะที่เหมาะสมกับการเรียนรู้ แบบสะเต็มศึกษา ของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาตอนต้น ห้องเรียนพิเศษวิทยาศาสตร์ โรงเรียนสระแก้ว จังหวัดสระแก้ว
An Analytical Study Of Learning Competencies Appropriated To STEM Education For Secondary School Students, Emrichment Science Classroom Of SaKaeo School ,Sakaeo Province.
ชัญญานุช คงเมือง
2 ผลของการใช้โปรแกรมการให้บริการปรึกษารายบุคคลแบบเผชิญความจริงร่วมกับการบริหารเวลาของตนเองที่ มีต่อภาระการดูแลและความเครียดของผู้ดูแลผู้ป่วยสูงอายุโรคหลอดเลือดสมอง อธิป สัตยาอภิธาน
3 การศึกษาวิเคราะห์ความสามารถในการเผชิญปัญหาฟันฝ่าอุปสรรและแรงจูงใจใฝ่สัมฤทธิ์ของนักกีฬาว่ายน้ําคนพิการทางด้านการเคลื่อนไหว ทีมชาติไทย
An Analytical Study of Adversity Quotient and Achievement Motivation of mobility and physical impairment swimmers in Thailand national team.
สิทธิเวช คงสมฤกษ์
4 การศึกษาวิเคราะห์ความสําเร็จของนักกีฬายูโดที่ได้รับคัดเลือกเป็นตัวแทนทีมชาติไทยตามแนวจิตวิทยา : กรณีศึกษานักกีฬายูโดทีมชาติไทย ชุดซีเกมส์ ครั้งที่ 27“เนย์ ปิดอว์ เกมส์ ” ณ สาธารณรัฐแห่งสหภาพเมียนมา วันวิสา หมื่นจิต