Category: Thesis

บทนิพนธ์ หลักสูตรวิศวกรรมศาสตรมหาบัณฑิต ปีการศึกษา 2549

comments Comments Off
By admin_grad, 26/04/2010 9:43 am
ชื่อบทคัดย่อ ชื่อนักศึกษา อาจารย์ที่ปรึกษา
การกำหนดทางเลือกในการวางผังพื้นที่เฉพาะบริเวณโดยรอบศูนย์ ราชการ จังหวัดสมุทรปราการแห่งใหม่ นายกฤษฎา วชิรมงคลพงษ์ ผศ.ดร.อัตถกร กลั่นความดี
การพัฒนาการให้บริการระบบไฟฟ้าในอาคารสูง เพื่อสร้างความพึงพอใจแก่ลูกค้า
นายคมกริช จิววัฒนานนท์ ดร. ธนาคม สกุลไทย์
การประยุกต์ใช้หลักการการอนุรักษ์พลังงานในมหาวิทยาลัยราชภัฏราชนครินทร์
กรณีศึกษา สำนักวิทยบริการ (ศูนย์บางคล้า)
นายจักรพันธ์ ปิ่นทอง ดร.อรรคเจตต์ อภิขจรศิลป์
การนำวัสดุเหลือใช้มาใช้เพื่อลดต้นทุนในการผลิตอิฐคอนกรีต นายชนาธิป บูรณนัติ รศ.ดร.ชัยฤทธิ์ สัตยาประเสริฐ
อ.พิรัช เธียรธวัช
การเพิ่มประสิทธิภาพของการควบคุมการใช้ปูนซิเมนต์ในส่วนผสมคอนกรีตด้วย
การจัดการระบบสารสนเทศขององค์กร
นายฐานรัฐ ฐานกุล ร.ศ.ดร.ชัยฤทธิ์ สัตยาประเสริฐ
การเพิ่มความรวดเร็วในการให้บริการ กรณีศึกษา การให้บริการหลังการขายเครื่องมือวิเคราะห์ทางวิทยาศาสตร์
ว่าที่เรือตรี ทนงศักดิ์ โรจนสวัสดิ์วงศ์ ผ.ศ.ดร.อัตถกร กลั่นความดี
การเพิ่มประสิทธิภาพในการประกอบ Air Condition รุ่น FUG 33
กรณีศึกษา : บริษัท บิทไว้ส์ (ประเทศไทย ) จำกัด
นายนพพร ถลีรัชตพันธ์ รศ.ดร.ชัยฤทธิ์ สัตยาประเสริฐ
การพัฒนาประสิทธิภาพในการบริหารจัดการอาคารที่พักนักกีฬา
กรณีศึกษา อาคารที่พักนักกีฬาของการกีฬาแห่งประเทศไทย
จังหวัดสุพรรณบุรี
นายนิวัฒน์ เฑียรเจริญ รศ.ดร.ชัยฤทธิ์ สัตยาประเสริฐ
ปัจจัยความเสี่ยงที่มีผลต่อการเกิดอุบัติเหตุจากการปฏิบัติงานของ
พนักงานช่างซ่อมบํารุง (ระบบไฟฟ้า) ภายในอาคารสินธร
นายปณิธาน สุจิกุล ผศ.อัตถกร กลั่นความดี
การปรับปรุงระบบบำรุงรักษาสถานีสูบน้ำและประตูระบายน้ำเขตเทศบาลตำบลสำโรงใต้ โดยประยุกต์ใช้ระบบบำรุงรักษาเชิงป้องกัน นางสาวปิยธิดา วิไลจิตต์ รศ.ดร.ชัยฤทธิ์ สัตยาประเสริฐ
การปรับปรุงงานบำรุงรักษาสถานีสื่อสารผ่านดาวเทียมภาคพื้นดิน
โดยใช้การบำรุงรักษาเชิงป้องกัน
ว่าที่ร้อยตรี ศราวุธ ชูแก้ว ดร.ธนาคม สกุลไทย์
การปรับปรุงอาคารและพัฒนาระบบการให้บริการของอาคาร
โรงยิมเนเซียมมหาวิทยาลัยราชภัฎวไลยอลงกรณ์
นายศิลปชัย สงพุก ดร.ธนาคม สกุลไทย
การศึกษาและปรับปรุงระบบการซ่อมบำรุงรักษาเครื่องจักรปั้นจั่นยกตู้
สินค้าผ่านท่าเทียบเรือตู้สินค้า
นายสันติ สุวรรณพฤษ์ รศ.ดร.ชัยฤทธิ์ สัตยาประเสริฐ
เปรียบเทียบระดับปัจจัยเสี่ยงปัญหาความล่าช้าในอุตสาหกรรมก่อสร้าง ไทยจากงานระบบท่อในคอนกรีต Block – out Sleeve ในรอบ 7 ปี นายสุเมธ ฉ่ำเฉื่อย รศ.ดร. ชัยฤทธิ์ สัตยาประเสริฐ

บทนิพนธ์ หลักสูตรวิศวกรรมศาสตรมหาบัณฑิต ปีการศึกษา 2548

comments Comments Off
By admin_grad, 26/04/2010 9:40 am
ชื่อบทคัดย่อ ชื่อนักศึกษา อาจารย์ที่ปรึกษา
การปรับปรุงกระบวนการควบคุมคุณภาพสำหรับชิ้นส่วนงานปั๊มขึ้นรูปโลหะในรถยนต์
นายชัยณรงค์ เชาว์เชี่ยวชาญ รศ.ดำรง ทวีแสงสกุลไทย
การปรับปรุงระบบละลายน้ำแข็งของห้องเก็บสินค้าเพื่อประหยัดพลังงานและ
ลดต้นทุนการซ่อมบำรุง
นายสนธยา ทองสมบัติ ดร.อธิคม บางวิวัฒน์
การลดเวลาเสียของเครื่องฉีดพลาสติกโดยการปรับปรุงการทำงานใหม่
และเพิ่มระบบกำจัดฝุ่นเม็ดพลาสติก
นายธนิต แก้วสุวรรณ์ รศ.ดร.ปารเมศ ชุติมา
การลดระยะเวลาการบ่มเสาเข็มคอนกรีตเสริมเหล็ก
อัดแรงหล่อสำเร็จแบบแรงเหวี่ยง 2
นายอัครเนตร เฟื่องเกษม ดร.อธิคม บางวิวัฒน์
การปรับปรุงและพัฒนาระบบซ่อมบำรุงเครื่องชั่ง
(กรณีศึกษาโรงงานอาหารสัตว์)
นายธนกร ทวีตั้งตระกูล รศ.ดร.ปารเมศ ชุติมา
การลดระดับความเจ็บปวดกล้ามเนื้อของคนงานก่อสร้าง : กรณีศึกษา คนงานช่างไม้ (งานยกแบบเหล็ก) นาย มานพ แจ้งหิรัญ รศ.ดร. ยุทธชัย บรรเทิงจิตร

บทนิพนธ์ หลักสูตรวิศวกรรมศาสตรมหาบัณฑิต ปีการศึกษา 2547

comments Comments Off
By admin_grad, 26/04/2010 9:39 am
ชื่อบทคัดย่อ ชื่อนักศึกษา อาจารย์ที่ปรึกษา
การพัฒนาระบบบำรุงรักษาเชิงป้องกันสำหรับคู่สายเช่า – วงจรเช่า นายกฤษณ วงศ์อธิชาติ รศ.ดร.ปารเมศ ชุติมา
การปรับปรุงและพัฒนาระบบซ่อมบำรุงเครื่องชั่ง
(กรณีศึกษา โรงงานอาหารสัตว์)
นายธนกร ทวีตั้งตระกูล รศ.ดร.ปารเมศ ชุติมา
การประยุกต์ใช้เทคโนโลยีสะอาดในการจัดการทรัพยากรน้ำ สำหรับอุตสาหกรรมชุบผิวโลหะด้วยไฟฟ้า ว่าที่ ร.ต.สมชาย วรสีหา ผศ.ดร.ธำรงรัตน์ มุ่งเจริญ
อ.อมร ศาสตร์อมร
การเพิ่มขีดความสามารถในการออกแบบโครงสร้างกระจกด้วยหลักการของ FEA นายอนุชา ชุมวรฐายี ดร.อรรคเจตต์ อภิขจรศิลป์
อ.พิรัช เธียรธวัช
การปรับปรุงกระบวนการผลิตเสาเข็มคอนกรีตอัดแรงๆ นายกฤษฎา กาญจนรัชต์ ดร.อรรคเจตต์ อภิขจรศิลป์
อ.พิรัช เธียรธวัช

บทนิพนธ์ หลักสูตรวิศวกรรมศาสตรมหาบัณฑิต ปีการศึกษา 2546

comments Comments Off
By admin_grad, 26/04/2010 9:38 am
ชื่อบทคัดย่อ ชื่อนักศึกษา อาจารย์ที่ปรึกษา
การปรับปรุงระบบควบคุมคุณภาพในกระบวนการผลิตถึงเหล็กขนาดบรรจุ 200 ลิตร ชนิดฝาปิด : กรณีศึกษา บริษัท อุตสาหกรรมถึงโลหะไทย จำกัด (มหาชน) นายสันทนา ยาสมร รศ.ดร.ยุทธชัย บรรเทิงจิตร
การลดเวลาการผลิตเวอร์มเกียร์โดยการจัดสมดุลการผลิตการศึกษางานและการปรับปรุงการออกแบบผลิตภัณฑ พันตรีบัณฑิตย์ วิเศษศรี รศ.ดร.ยุทธชัย บรรเทิงจิตร
การศึกษาและการวิเคราะห์ปัจจัยเพื่อเพิ่มอายุการใช้งานของโซ่รถจักรยานยนต์ในกระบวนการชุบจาระบี นายชัยพล ผ่องพลีศาล รศ.สมเกียรติ จงประสิทธิ์พร
การลดและควบคุมค่าใช้จ่ายของระบบบำบัดน้ำเสียใน อุตสาหกรรมฟอกหนัง นายธานินทร์ หฤทัยสิริรัตน์ รศ.ดร.สมบัติ ทีฆทรัพย์
การปรับปรุงกระบวนการซ่อมใหญ่เครื่องจักรงานทางของกรมทางหลวง นายวิภู ขัตติยะมาน ดร.อรรคเจตต์ อภิขจรศิลป์
การพัฒนากระบวนการเทียบและผสมสีสำหรับผ้าพิมพ์ ว่าที่ ร.ท.สมชาย อุดร รศ.ดร.สมภพ สุวรรณพินิจ
ดร.อรรคเจตต์ อภิขจรศิลป์
การจัดลำดับงาน และการวางแผนกำลังคนในโรงงานชุบโลหะฮาร์ดโครม นายเรวัต ซ่อมสุข รศ.ดร.ชัยฤทธิ์ สัตยาประเสริฐ
การพัฒนาระบบการสื่อสารข้อมูลสำหรับกลุ่มอาคารหอพักนักศึกษาเอเชี่ยนเกมส์ นายสัญญา ฉิมมณี รศ.ดร.ชัยฤทธิ์ สัตยาประเสริฐ

บทนิพนธ์ หลักสูตรวิศวกรรมศาสตรมหาบัณฑิต ปีการศึกษา 2545

comments Comments Off
By admin_grad, 26/04/2010 9:37 am
ชื่อบทคัดย่อ ชื่อนักศึกษา อาจารย์ที่ปรึกษา
การลดต้นทุนงามซ่อมบำรุงในโรงงานผลิตคอนกรีตผสมเสร็จ
รุ่น LIEBHERR 2.S
นายดารา ศาสตร์ รศ.ดร.ปรเมศ ชุติมา
การปรับปรุงอัตราการเรียกสำเร็จ ในการให้บริการของชุมสายโทรศัพท์
องค์การโทรศัพท์แห่งประเทศไทย
นายไพฑูรย์ สร้อยเรืองศรี รศ.ดร.กอบชัย เดชหาญ
การออกแบบระบบบำรุงรักษาเชิงป้องกันในกระบวนการผลิตของ
โรงงานอุตสาหกรรมสิ่งทอ (ประเภทไม่ทอ)
กรณีศึกษา : บริษัท นันวูเว่นเท็กไทล์ จำกัด
นายบุญชู ชัยชาญ ดร. ธนาคม สกุลไทย์
การจัดตั้งระบบประกันคุณภาพการควบคุมงานก่อนสร้างอาคาร
กรณีศึกษา : ระบบควบคุมงานก่อสร้างอาคารของหน่วยงานราชการ
เรือเอก พุทธพงษ์ สุนทรวิภาต รศ.ดำรง ทวีแสงสกุลไทย์
การเพิ่มประสิทธิภาพของการบริหารคุณภาพงานก่อสร้างโรงงาน
ด้วยระบบคุณภาพ ISO 9002
นายศักดา พับบำนาญ รศ.ดำรง ทวีแสงสกุลไทย์
การปรับปรุงการควบคุมคุณภาพในสายการผลิตแกนกระดาษคราฟท์ นางสาวเพียงนภา นวลแพง รศ.ดำรง ทวีแสงสกุลไทย์
การเพิ่มประสิทธิภาพของการออกแบบงาน 3 มิติ
ด้วยหลักการบริหารความรู้
นายสิทธิพงษ์ บุญแก้ว ดร.รังสรรค์ ขจรศิลป์
การปรับปรุงประสิทธิภาพระบบจ่ายน้ำมันเชื้อเพลิง ประเภท เบนซิน
(Gasoline) สำหรับจ่ายลงรถบรรทุกน้ำมัน
นายปรัชฌา ตันปิ่นเพ็ชร รศ.ดร.ปรเมศ ชุติมา

บทนิพนธ์ หลักสูตรวิศวกรรมศาสตรมหาบัณฑิต ปีการศึกษา 2544

comments Comments Off
By admin_grad, 26/04/2010 9:35 am
ชื่อบทคัดย่อ ชื่อนักศึกษา อาจารย์ที่ปรึกษา
จัดทำมาตรฐานการซ่อมบำรุงระบบสาธารณูปโภคอาคารเก่าโดยประยุกต์
ใช้ทฤษฎีการบำรุงรักษาเชิงป้องกัน : สำนักงานทรัพย์สินส่วนพระมหากษัตริย์
นายนคร มัตสรรกฤษณ์ ดร.รังสรรค์ ขจรศิลป์
การจัดการลดต้นทุนดำเนินการ โดยการใช้วิธีการซ่อมบำรุงรักษาแบบทวีผล
ในโรงงานฉีดพลาสติกขนาดเล็ก
นายประกิจ ลิชนะเธียร ดร.รังสรรค์ ขจรศิลป์
การปรับปรุงระบบการบำรุงรักษาในงานซ่อมรถเทรลเลอร์ นายศุภชัย ไชยเชษฐ ดร.รังสรรค์ ขจรศิลป์
การปรับปรุงระบบการซ่อมบำรุงในโรงงานผลิตถุงมือยาง นายทนง ทองด้วง ดร.ธนาคม สกุลไทย์
การประยุกต์วิธีการบำรุงรักษาทวีผลที่ทุกคนมีส่วนร่วมเพื่อพัฒนา
การจัดระบบไฟฟ้าสนามบิน
นายสมบูรณ์ พงษ์ภู่ ดร.รังสรรค์ ขจรศิลป์
รอ.อ.วิวัฒน์ สมานรักษ์
การจัดการการเพิ่มผลิตภาพของกระบวนการผลิตเหล็กเส้นในโรงงาน
ผลิตเหล็กเส้นขนาดเล็ก
นายสำเริง เนตรภู่ ดร.ธนาคม สกุลไทย์
อ.สหะชัย งามวาจาสัตย์
การวิเคราะห์หาประสิทธิภาพที่เหมาะสมของงานบริการ 1133 นายอภิชาติ ไชยรัตน์ รศ.ดร.กอบชัย เดชหาญ
การประเมินประสิทธิภาพและแนวทางปรับปรุงแก้ไขของการให้บริการ
ระบบโครงข่ายโทรศัพท์เขตโทรศัพท์นครหลวงที่ 2
นายสารยุทธ สายสาระ รศ.ดร.กอบชัย เดชหาญ
การเพิ่มประสิทธิภาพระบบการจัดส่งชิ้นส่วนยานยนต์ระหว่าง
จังหวัดสมุทรปราการและจังหวัดระยอง
นายปฏิกร วัฒนอมาตย์ รศ.ดร.ชัยฤทธิ์ สัตยาประเสริฐ
การบริหารโครงการโรงคัดแยกขยะจังหวัดภูเก็ต นายปฐมภพ พลารักษ์ รศ.ดร.สมบัติ ทีฆทรัพย์