Category: Thesis

บทนิพนธ์ หลักสูตรรัฐประศาสนศาสตรมหาบัณฑิต สำหรับนักบริหาร ปีการศึกษา 2543

comments Comments Off
By admin_grad, 26/04/2010 10:05 am
ชื่อบทคัดย่อ ชื่อนักศึกษา อาจารย์ที่ปรึกษา
สัมฤทธิผลของโครงการเกษียณก่อนอายุราชการ : กรณีศึกษา พนักงาน
องค์การโทรศัพท์แห่งประเทศไทย สำนักงานใหญ่ แจ้งวัฒนะ
นายอิศเรศ ขันหลวง ผศ.ดร.อำนวย สุวรรณกิจบริหาร
ดร.เฉลิมพล ไวทยางกูร
การมีส่วนร่วมจัดการศึกษาขั้นพื้นฐานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น :
กรณีศึกษาองค์การบริหารส่วนตำบลในจังหวัดนนทบุรี
นางจุรีรัตน์ หริรักษ์ ดร.ชวลิต หมื่นนุช
อ.อัศวิน ตรีระวัฒนพงศ์
ความผูกพันต่อองค์กรของข้าราชการนิติกรกรมพัฒนาและส่งเสริม
พลังงาน
นายนิติ นุ่มถือสัตย์ ผศ.ดร.อำนวย สุวรรณกิจบริหาร
ดร.เฉลิมพล ไวทยางกูร
ความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับหน้าที่ของชนชาวไทยตามรัฐธรรมนูญ
พุทธศักราช 2540 : กรณีศึกษา นักศึกษาคณะรัฐศาสตร์ มหาวิทยาลัย
รามคำแหง
นางสาวศศิธร พึ่งผล ผศ.ดร.อำนวย สุวรรณกิจบริหาร
ดร.สุชีพ พิริยสมิทธิ์
ความรู้ความเข้าใจต่อพระราชบัญญัติคุ้มครองแรงงานพุทธศักราช 2541 :
กรณีศึกษา สมาชิกสหภาพแรงงานหญิง บริษัท เด็นโซ่ (ประเทศไทย) จำกัด
นายเกรียงศักดิ์ พวงมาลัย ศ.ดร.สมบูรณ์ ศรีสุพรรณดิฐ
อ.ชาติชาย นรเศรษฐาภรณ์
ความสำคัญของปัจจัยด้านมนุษยสัมพันธ์กับคุณธรรมต่อความสำเร็จของ
การบริหารองค์การในความคิดเห็นของผู้บริหารธนาคารกรุงศรีอยุธยา จำกัด (มหาชน)
นายสุธีร์ ธีระปัญญาพงศ์ ศ.ดร.สมบูรณ์ ศรีสุพรรณดิฐ
อ.ชาติชาย นรเศรษฐาภรณ์
นิพนธ์ ความพึงพอใจของผู้ใช้บริการต่อพิธีการศุลกากรในระบบแลกเปลี่ยน ข้อมูลทางอิเลคทรอนิกส์ : กรณีศึกษาสำนักงานศุลกากรนำเข้าและ สำนักงานศุลกากร ส่งออก ท่าเรือกรุงเทพ นายแสงอรุณ พงษ์แพทย์ ศ.ดร.สมบูรณ์ ศรีสุพรรณดิฐ
อ.ชาติชาย นรเศรษฐาภรณ์
การนำระบบการจัดการเพื่อความปลอดภัย (ISM Code) มาใช้กับเรือ
บรรทุกน้ำมันไทย
นายสาธิต อรุณ ผศ.ดร.อำนวย สุวรรณกิจบริหาร
ดร.สุชีพ พิริยสมิทธิ์
ปัจจัยที่มีผลต่อการลงคะแนนเสียงเลือกตั้งสมาชิกสภาผู้แทนราษฎร
ของประชาชนในเขตเลือกตั้ง 30 บางกอกน้อย กรุงเทพมหานคร
นางสาวสุธาพร เซ่งขุนทอง ผศ.ดร.อำนวย สุวรรณกิจบริหาร
ดร.สุชีพ พิริยสมิทธิ์
ทัศนคติของนักศึกษาที่มีต่อผู้สมัครสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรสายวงการบันเทิง : กรณีศึกษามหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์และมหาวิทยาลัยหอการค้าไทย นายศักดิ์สิริ พูนธนานิวัฒน์กุล ผศ.ดร.อำนวย สุวรรณกิจบริหาร
อ.เลอลักษณ์ ชูสิน
การบริหารรายได้โดยการว่าจ้างเอกชน : กรณีศึกษา เทศบาลนครนนทบุรี นางพิชามญชุ์ เรืองสวัสดิ์  
ปัจจัยที่มีผลต่อการพัฒนาทีมงาน : กรณีศึกษา พนักงานฝ่ายขาย
บริษัท เอไอเอ จำกัด
นางสาวนภาวรรณ   เทียนถาวรวงษ์ ผศ.ดร.อำนวย สุวรรณกิจบริหาร
อ.ชาติชาย   นรเศรษฐาภรณ์
ปัจจัยที่มีผลต่อประสิทธิภาพการปฏิบัติหน้าที่ : ศึกษากรณี
นายตำรวจปกครอง โรงเรียนนายร้อยตำรวจ
พันตำรวจตรี นที   ไชยานุพงศ์ ศ.ดร. สุพรรณี   ชะโลธร
พล.ต.อ.อิทธิศักดิ์ คณะเจริญ
ปัจจัยที่มีผลกระทบต่อผลปฏิบัติงานของข้าราชการกองตรวจสอบภายใน
สำนักปลัดกรุงเทพมหานคร
นางสาวอรุณี   อินถนอม ผศ.ดร.อำนวย สุวรรณกิจบริหาร
ดร.เฉลิมพล ไวทยางกูร
ทัศนคติของผู้สื่อข่าวการเมืองในสังกัดสถานีวิทยุโทรทัศน์ที่มีต่อบทบาท
ของสมาชิกวุฒิสภา
นางสาวสายพิณ   แพ่งบรรเทา ผศ.ดร.อำนวย สุวรรณกิจบริหาร
ดร.สุชีพ พิริยสมิทธิ์
สัมฤทธิ์ผลของโครงการฝึกอาชีพกรุงเทพมหานคร กรณีศึกษา : วัดธรรมมงคล นางสาวธวัลรัตน์   โจทก์มีชัย ศ.ดร.สุพรรณี ชะโลธร
ภาวะผู้นำชุมชนกับปัจจัยที่ก่อให้เกิดอำนาจ : กรณีศึกษาผู้นำในเขตประเวศ กรุงเทพมหานคร นายสมาน จีนยิ้ม รศ.ดร.กนลา สุขพานิช–ขันทปราบ
องค์กรพัฒนาสตรีการรณรงค์เพื่อความเสมอภาคในการมีส่วนร่วมพัฒนาสังคมและการเมือง นางสาวรักชนก ตันติวัชโรทัย รศ.ดร.กนลา สุขพานิช-ขันทปราบ
ทัศนะของครูต่อความสามารถในการบริหารงานของผู้บริหารโรงเรียนประถมศึกษา สังกัดเทศบาลนคร นครศรีอยุธยา นายธราณุสันต์ มีสมบัติ ศ.ดร.สุพรรณี ชะโลธรรศ
ดร.สมบูรณ์ ชิตพงศ์
ดร.สุชีพ พิริยสมิทธ์
ทัศนคติของทหารที่มีต่อสมาชิกสภาผู้แทนราษฎร และการมีส่วนร่วมทางการเมืองของทหาร : ศึกษาเฉพาะกรณี ทหารในหน่วยการศึกษาของสถาบันวิชาการป้องกันประเทศ กองบัญชาการทหารสูงสุด พันโท รพีพัฒน์ สุทธิวงศ์ ผศ.ดร.อำนวย สุวรรณกิจบริหาร
พล ต อ.อิทธิศักดิ์ คณะเจริญ
วิเคราะห์ความสัมพันธ์ในธุรกิจซัก – อบ – รีด ในย่านบางลำภู เขตพระนคร กรุงเทพมหานคร นายปรีชา คำมูล ดร.สุชีพ พิริยสมิทธิ์
ปัจจัยที่มีผลต่อการพัฒนาทีมงาน : กรณีศึกษา พนักงานฝ่ายขาย บริษัท เอไอเอ จำกัด นางสาวนภาวรรณ เทียนถาวรวงษ์ ผศ.ดร.อำนวย สุวรรณกิจบริหาร
ดร.ชาติชาย นรเศรษฐาภรณ์
ความรู้ความเข้าใจในระบบการเลือกตั้งที่มีผลต่อการมีส่วนร่วมทางการเมืองของ กำนัน ผู้ใหญ่บ้าน ในเขตกรุงเทพมหานคร นางสาวนุชนาฎ หุ่นอยู่ รศ.ดร.ปิยะนุช เงินคล้าย
อ.ทรงพล มะลิกุล
ปัจจัยที่มีส่วนสัมพันธ์ของวิถีชีวิตประชาชนกับความเป็นสังคมเมือง : กรณีศึกษา อำเภอบางกรวย จังหวัดนนทบุรี นางสาวกฤติกร คุ้มดิษฐ ศ.ดร.สุพรรณี ชะโลธร
โครงการจำหน่ายน้ำมันเชื้อเพลิงสำหรับชาวประมงในเขตต่อเนื่อง :กรณีศึกษาเรือประมงพาณิชย์ในเขตจังหวัดสมุทรปราการ นายชลัฐ ปทุมพรรุจี ผศ.ดร.อำนวย สุวรรณกิจบริหาร
ดร.สุชีพ พิริยสมิทธิ์
ความสัมพันธ์ระหว่างการรับรู้ข่าวสารทางการเมืองและการมีส่วนร่วมทางการเมือง : กรณีศึกษาชุมชนแออัด กรุงเทพมหานคร นางสาววิมล เฟื่องฟู ดร.สุวิมล อังควณิช
ดร.สุเทพ เดชะชีพ
วิธีการสร้างความรู้ความเข้าใจในการชำระภาษีประเภทต่างๆให้กับประชาชนของหน่วยการปกครองส่วนท้องถิ่น : กรณีศึกษาเทศบาลตำบลท่าใหม่ อำเภอท่าใหม่ จังหวัดจันทบุรี นายกิตติกร หมู่พยัคฆ์ ผศ.ดร.อำนวย สุวรรณกิจบริหาร
ดร.เฉลิมพล ไวทยางกูร
ปัจจัยที่ส่งผลต่อความพึงพอใจในการปฏิบัติงานของบุคลากรในยุคเศรษฐกิจตกต่ำ : กรณีศึกษา บริษัทสามัคคีประกันภัย จำกัด (มหาชน) นายชลิต ชุ่มศรี ศ.ดร.สมบูรณ์ ศรีสุพรรณดิฐ
ดร.ชาติชาย นรเศรษฐาภรณ์

บทนิพนธ์ หลักสูตรรัฐประศาสนศาสตรมหาบัณฑิต สำหรับนักบริหาร ปีการศึกษา 2542

comments Comments Off
By admin_grad, 26/04/2010 10:01 am
ชื่อบทคัดย่อ ชื่อนักศึกษา อาจารย์ที่ปรึกษา
การพัฒนาชนบทตามแนวพระราชดำริ : กรณีศึกษาตำบลบ่อแก้วและ
ตำบลแม่สาบ อำเภอสะเมิง จังหวัดเชียงใหม่
ว่าที่ร้อยตรีเกษม จงประดิษฐ์นันท์ ศ.ดร.สุพรรณี ชะโลธร
การปฏิบัติหน้าที่ของสมาชิกองค์การบริหารส่วนตำบลในการอนุรักษ์
สิ่งแวดล้อม : กรณีศึกษา อ.เวียงสระ จ.สุราษฎร์ธานี
นายเฉลิม วงศ์ณาศรี รศ.ดร.ปิยะนุช เงินคล้าย
ดร.ชวลิต หมื่นนุช
การพัฒนาและการฝึกอบรมทรัพยากรมนุษย์ : กรณีศึกษา บริษัทสยาม
กลการและนิสสันเซลส์ จำกัด
นายวโรรส วานิชรักษ์ ผศ.ดร.อำนวย สุวรรณกิจบริหาร
อ.ชาติชาย นรเศรษฐาภรณ์
การปฏิรูประบบราชการไทยในต่างประเทศ : กรณีศึกษาโครงการนำร่อง
ของกระทรวงการต่างประเทศ
นายแฉล้ม เสมสฤษดิ์ รศ.นครินทร์ เมฆไตรรัตน์
อ.ชาติชาย นรเศรษฐาภรณ์
ผลกระทบบางประการที่มีต่อข้าราชการครูภายใต้มาตรา 53 แห่ง
พระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ พ.ศ.2542 : กรณีศึกษาข้าราชการครู
โรงเรียนสุรศักดิ์มนตรี
นางสาววนิดา เสรีพรเศรษฐ์ ผศ.ดร.อำนวย สุวรรณกิจบริหาร
อ.อัศวิน ตีระวัฒนพงษ์
การมีส่วนร่วมของประชาชนในการพัฒนาท้องถิ่น : กรณีศึกษา
องค์การบริหารส่วนตำบลในจังหวัดปทุมธานี
นางสาวปิยะนาท อำนวยธรรม ผศ.ดร.อำนวย สุวรรณกิจบริหาร
อ.อัศวิน ตีระวัฒนพงษ์
การมีส่วนร่วมทางการเมืองของนักศึกษา : กรณีศึกษานักศึกษา
มหาวิทยาลัยเกษมบัณฑิต
นางสาวณัฐณิชา เกื้อลาว รศ.ดร.ปิยะนุช   เงินคล้าย
อาจารย์ปิยากร   หวังมหาพร
ทัศนคติต่อการใช้บัตรเครดิต บมจ.ธนาคารกสิกรไทย ของประชาชน
ในเขตจตุจักร
นายอนุพงษ์ ภูริพิพัฒนานนท์ รศ.นครินทร์ เมฆไตรรัตน์
อ.กาญจนา นรเศรษฐาภรณ์
ทัศนคติของเยาวชนที่มีต่อการเลือกตั้งสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรในเขต
อำเภอหาดใหญ่ จังหวัดสงขลา
นายประเสริฐ มานะการ ผศ.ดร.อำนวย สุวรรณกิจบริหาร
ดร.สุชีพ พิริยสมิทธิ์
ปัจจัยที่มีความสัมพันธ์กับความคิดเห็นที่มีต่อการเลือกศึกษาต่อ
ในสถาบันอุดมศึกษาเอกชนของนักเรียนชั้นมัธยมปีที่ 6
นางสาวสุนัยนา ศรีวังยาง ผศ.ดร.อำนวย สุวรรณกิจบริหาร
ดร.สุชีพ พิริยสมิทธิ์
พฤติกรรมการเลือกตั้งสมาชิกสภาเทศบาลนคร : กรณีศึกษา
เทศบาลนครสมุทรปราการ
นายวิเชียร   มานุษยวิทยา ผศ.ดร.อำนวย สุวรรณกิจบริหาร
ดร.สุชีพ พิริยสมิทธิ์
การละเมิดเครื่องหมายการค้า : ในมุมมองเศรษฐศาสตร์การเมือง ร้อยตำรวจโทโชติกานต์   คงรอด รศ.นครินทร์ เมฆไตรรัตน์
อ.กาญจนา นรเศรษฐาภรณ
การศึกษาสาเหตุที่ทำให้เกิดปัญหาหนี้ที่ไม่ก่อให้เกิดรายได้ (NPL)
ของธนาคารพาณิชย์ : กรณีศึกษา ธนาคารนครหลวงไทย จำกัด (มหาชน)
สาขาบางปู
นายเรวัต   สงวนยวง ผศ.ดร.อำนวย สุวรรณกิจบริหาร
อ.เลอลักษณ์ ชูสิน
ความคิดเห็นของข้าราชการตำรวจชั้นสัญญาบัตรที่มีต่อโครงสร้าง
สำนักงานตำรวจแห่งชาติ กรณีศึกษา จังหวัดปทุมธานี
ร้อยตำรวจโทวีรนิสภ์   รุมแสง ผศ.ดร.อำนวย สุวรรณกิจบริหาร
สามารถในการดำเนินงานของคณะกรรมการบริหารองค์การ
บริหารส่วนตำบล : กรณีศึกษาองค์การบริหารส่วนตำบลชั้น 1และ
ชั้น 4 ในจังหวัดปทุมธานี
นายณรงค์ศักดิ์   ภูวธนานนท์ ศ.ดร.สมบูรณ์ ศรีสุพรรณดิฐ
อ.ชาติชาย นรเศรษฐาภรณ์
ปัญหาและอุปสรรคในการให้บริการสาธารณะของเทศบาลตำบล
บางเมืองใหม่ จังหวัดสมุทรปราการ
นางสาวขวัญตา   จั่นอิ๊ด ผศ.ดร.อำนวย สุวรรณกิจบริหาร
อ.ปิยากร หวังมหาพร
ปัญหาบางประการในการแยกมูลฝอยก่อนนำทิ้ง นายมโนชาญ   ช่วยหวัง ผศ.ดร.อำนวย สุวรรณกิจบริหาร
อ.เลอลักข์   ชูสิน
ปัจจัยที่มีผลกระทบต่อขวัญในการปฏิบัติงานของข้าราชการ
วิทยาลัยป้องกันราชอาณาจักร
จ่าสิบโทหญิง กนกนภา   สิงห์ปี รศ. นครินทร์ เมฆไตรรัตน์
อ.กาญจนา นรเศรษฐาภรณ์
วิวัฒนาการการสรรหาทรัพยากรบุคคลของภาคเอกชน นายจุมพร   บัวแบน ศ.ดร.สมบูรณ์ ศรีสุพรรณดิฐ
อ.ชาติชาย นรเศรษฐาภรณ์
ความคิดเห็นของผู้นำท้องถิ่นต่อการเลือกตั้งนายกเทศมนตรีโดยตรง
กรณีศึกษา : เขตพื้นที่ อำเภอเมือง จังหวัดชลบุรี
นายฤาชา   สายภัทรานุสรณ์ ผศ.ดร.อำนวย สุวรรณกิจบริหาร
อ.อัศวิน ตีระวัฒนพงษ์
กำลังขวัญในการปฏิบัติหน้าที่ของข้าราชการตำรวจ : กรณีศึกษา
สถานีตำรวจนครบาลบางนา
พันตำรวจตรี วรวิทย์   สิทธาภิรมย์ ผศ.ดร.อำนวย สุวรรณกิจบริหาร
พล.ต.อ.อิทธิศักดิ์ คณะเจริญ
นคติทางการเมืองและการมีส่วนร่วมทางการเมืองของสื่อมวลชนไทย
กรณีศึกษา : ผู้สื่อข่าวหนังสือพิมพ์และผู้สื่อข่าวโทรทัศน์สายการเมือง
นายชัยรัตน์   ทองปอนด์ ศ.ดร.สุพรรณี ชะโลธร
การมีส่วนร่วมทางการเมืองของผู้นำชุมชน : กรณีศึกษา กำนัน ผู้ใหญ่บ้าน
ผู้ช่วยผู้ใหญ่บ้าน อำเภอพระประแดง จังหวัดสมุทรปราการ
นายปิยราช   เสริมสมรรถ ศ.ดร.สุพรรณี ชะโลธร
การฝึกอบรมของบริษัทมิตซูบิชิ เอเลเวเตอร์ เอเชีย จำกัด นายมหัคฆพันธ์   พันธหชาติ ศ.ดร.สมบูรณ์ ศรีสุพรรณดิฐ
อ.ชาติชาย นรเศรษฐาภรณ์
การแก้ไขปัญหายาเสพติดของข้าราชการตำรวจประจำสถานีตำรวจท่าเรือ ร้อยตำรวจโท ธงชัย   อยู่เกษ ศ.ดร.สมบูรณ์ ศรีสุพรรณดิฐ
อ.อัศวิน ตีระวัฒนพงษ์
ความคิดเห็นต่อการนำระบบคุณภาพ ISO 9002 มาใช้ในการให้บริการ
ของสำนักงานเขต กรุงเทพมหานคร
นางอัจฉรา   ห่อสมบัติ ผศ.ดร.อำนวย สุวรรณกิจบริหาร
อ.กาญจนา นรเศรษฐาภรณ์
ความคิดเหนของประชาชนต่อการมีอาวุธปืน ไว้ในครอบครองเพื่อใช้
ป้องกันชีวิตและทรัพย์สิน : กรณีศึกษา เขตสาทรและเขตบางนา
ว่าที่ ร้อยตรี กิจจา   เจียมสากล รศ.ดร.ปิยะนุช เงินคล้าย
ดร.ชวลิต หมื่นนุช
ปัจจัยจูงใจในการดำรงตำแหน่งพนักงานสอบสวน
: กรณีศึกษาสถานีตำรวจนครบาล
ร้อยตำรวจเอก กฤษดา   ขันโสดา ศ.ดร.สุพรรณี ชะโลธร
การวิเคราะห์เปรียบเทียบรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช
2540 กับรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช 2534
: กรณีศึกษา ศึกษาเฉพาะหมวด 6 รัฐสภา
นายเอรวัตร   อุ่นกงลาด ศ.ดร.สุพรรณี ชะโลธร
การประเมินผลโครงการแจ้งข่าวลดเหตุร้ายของสถานีตำรวจนครบาล
หัวหมากภายใต้แผนงานตำรวจชุมชนสัมพันธ์
ร้อยตำรวจเอก วุฒิชัย   ไทยวัฒน์ ผศ.ดร.อำนวย สุวรรณกิจบริหาร
บทบาทของคณะกรรมการมัสยิดในการส่งเสริมประชาธิปไตย นายนเรศ อารีย์สมาน ผศ.ดร.อำนวย สุวรรณกิจบริหาร
รัฐกับการพัฒนาศึกษาเฉพาะกรณีผลกระทบของนโยบายการพัฒนาอุตสาหกรรมต่อการเมืองการปกครองในพื้นที่อุตสาหกรรมมาบตาพุดจังหวัดระยอง นายสัจจพร ศิลปี รศ.ดร.กนลา สุขพานิช – ขันทปราบรศ.ดร.สมบูรณ์ ชิตพงศ์
การพัฒนาพรรคการเมืองไทย : กรณีศึกษา การบริหารและการจัดองค์การของพรรคการเมือง นางสาวสุภาพร บุตรโยจันโท ศ.ดร.สุจิต บุญบงการ
อ.กาญจนา นรเศรษฐาภรณ์

บทนิพนธ์ หลักสูตรรัฐประศาสนศาสตรมหาบัณฑิต สำหรับนักบริหาร ปีการศึกษา 2541

comments Comments Off
By admin_grad, 26/04/2010 9:56 am
ชื่อบทคัดย่อ ชื่อนักศึกษา อาจารย์ที่ปรึกษา
ปัจจัยที่ส่งเสริมความสำเร็จด้านการอำนวยการของคณะผู้บริหารเทศบาล
ตำบลแสนสุข
นายสณี หม็องพร้า อ.ชาติชาย นรเศรษฐาภรณ์
ปัจจัยที่มีอิทธิพลต่อการตัดสินใจลาออกของพนักงาน
บริษัท เดอะมอลล์กรุ๊ป จำกัด ในภาวะวิกฤตเศรษฐกิจ
นายพิสิฐ กาญจนาคพันธุ์ อ.ชาติชาย นรเศรษฐาภรณ์
บทบาทสัญลักษณ์ฮาลาล (HALAL) ต่อการตัดสินใจบริโภคของ
ชาวมุสลิม ในประเทศไทย
นายปรีชา มะมิน อ.ชาติชาย นรเศรษฐาภรณ์
บทบาททางการเมืองของผู้นำท้องถิ่น : ศึกษาเฉพาะกรณี
ผู้นำท้องถิ่น อำเภอเมือง จังหวัดชุมพร
ร้อยตำรวจโทปรีดา คอนกำลัง อ.อัศวิน ตีระวัฒนพงษ์
บทบาทของผู้นำสตรีทางการเมืองในเขตกรุงเทพมหานคร นางรุ่งทิวา แสงหิรัญ ดร.มานพ เรี่ยวเดชะ
บทบาทของนิคมอุตสาหกรรมต่อการขยายตัวของชุมชนเมืองในเขต
กรุงเทพมหานครชั้นนอก : ศึกษาเฉพาะกรณีนิคมอุตสาหกรรมบางชัน
เขตมีนบุรี
พันตำรวจโทภูษิต วิเศษคามินทร์ ดร.สุชีพ พิริยสมิทธิ์

บทบาทของคณะกรรมการชุมชนในการส่งเสริมระบอบประชาธิปไตย
: ศึกษากรณีคณะกรรมการชุมชนในเขตลาดพร้าวและเขตวังทองหลาง
กรุงเทพมหานคร

นางสาวนัยนา บำรุงศิลป์ ดร.สุชีพ พิริยสมิทธิ์
ความสำพันธ์ระหว่างนวัตกรรมทางเศรษฐกิจกับการพัฒนาทางการเมือง
ระหว่างปี พ.ศ.2520 – 2530
เรืออากาศหญิงพัชรี  ฟุ้งกลิ่นส่ง ดร.สุชีพ พิริยสมิทธิ์
ความสำพันธ์ระหว่างความรู้ความเข้าใจในกฎระเบียบและข้อบังคับของ
องค์การกับพฤติกรรมการทำงานของพนักงาน : ศึกษาเฉพาะกรณี
บริษัท โมเดอร์น เทคโนโลยี คอมโพเน้นท์ จำกัด
นางสาวผุสดี ธนากรนิธิกุล อ.กาญจนา นรเศรษฐภรณ์
ความพึงพอใจของประชาชนผู้มาติดต่อใช้บริการสถานีตำรวจนครบาล
อันเนื่องมาจากโครงการพัฒนาสถานีตำรวจเพื่อประชาชน
: ศึกษาเฉพาะกรณี สถานีตำรวจนครบาลตลิ่งชัน
ร้อยตำรวจเอกสุรเชฎฐ์ ทองขุนนา ดร.เฉลิมพล ไวทยางกูร
ความสัมพันธ์ระหว่างนวัตกรรมทางเศรษฐกิจกับการพัฒนาทางการเมือง
ระหว่างปี พ.ศ.2520 – 2530
เรืออากาศหญิงพัชรี ฟุ้งกลิ่นส่ง ดร.สุชีพ พิริยสมิทธิ์
การมีส่วนร่วมทางการเมืองในระบอบประชาธิปไตย
ศึกษากรณี : ชาวไทยมุสลิมในเขตสวนหลวงและเขตวัฒนา
พันตำรวจโทสุพจน์ เส้นขาว ผศ.ดร.อำนวย สุวรรณกิจบริหาร
การมีส่วนร่วมทางการเมืองของข้าราชการตำรวจกองตำรวจสันติบาล 2 ร้อยตำรวจเอกวีระยุทธ วนะภูติ ดร.มานพ เรี่ยวเดชะ
การมีส่วนร่วมของประชาชนในการพัฒนาชุมชนในเขตเทศบาล
: ศึกษากรณีเทศบาลตำบลมาบตาพุด อำเภอเมือง จังหวัดระยอง
นายสุวินัย   สนิทม่วง อ.อัศวิน ตีระวัฒนพงษ์
การเพิ่มประสิทธิภาพการตรวจปล่อยสินค้าของนอกเขตท่า สำนักงาน
ศุลกากรกรุงเทพ กรมศุลกากร
นายศุภชัย   สร้อยหงษ์พราย อ.ชาติชาย   นรเศรษฐาภรณ์
การพัฒนาท้องถิ่น : ศึกษาเฉพาะกรณีการพัฒนาอุตสาหกรรมท้องถิ่น
จังหวัดพระนครศรีอยุธยา
ร้อยตำรวจเอก พรชัย   ไวยศิลป์ ดร.สุชีพ   พิริยสมิทธิ์
การบริหารงานเพื่อป้องกันปัญหายาเสพติดในโรงเรียนมัธยมศึกษา
สังกัดกรมสามัญศึกษา เขตบางกะปิ
นางสาวพรรณรัตน์   โสธรประภากร อ.กาญจนา   นรเศรษฐาภรณ์
การติดต่อสื่อสารของหัวหน้างานที่มีผลต่อความรู้สึกชอบของผู้ใต้
บังคับบัญชา
นางสาวสุจิตรา   เหรียญเก่งสุรการ ดร.เฉลิมพล   ไวทยางกูร
การพัฒนาความเป็นสังคมเมืองกับปัญหาสิ่งแวดล้อม
: กรณีศึกษา อำเภอบางพลี จังหวัดสมุทรปราการ
นายจำลอง   กรกมล ผศ. ดร.อำนวย สุวรรณกิจบริหาร
พรรคการเมืองไทยกับฐานคะแนน : ศึกษากรณีพรรคประชาธิปัตย์ใน
เขตคลองเตย
ร้อยตำรวจเอก วิเลิศ   รุ่งโรจน์ ดร.มานพ พรหมชนะ
ปัญหาและอุปสรรคในการพิจารณาสินเชื่อ : กรณีศึกษา
ธนาคารศรีนคร จำกัด (มหาชน)
นายบุญเลิศ   เสถียรดี อ.ชาติชาย นรเศรษฐาภรณ์
การพัฒนาอุตสาหกรรมท่องเที่ยว ศึกษากรณี จังหวัดระยอง นางสาวรัชดาภรณ์ นกอยู่ อ.ชาติชาย นรเศรษฐาภรณ์
ความรู้ความเข้าใจของลูกจ้างในเรื่องของสิทธิที่พึงได้ตาม พ.ร.บ.คุ้มครองแรงงาน พ.ศ.2541 นายเอกวีร์ หาญพานิช อ.ชาติชาย นรเศรษฐาภรณ์
บทบาทของผู้นำสตรีทางการเมืองในเขตกรุงเทพมหานคร นายรุ่งทิวา แสงหิรัญ ดร.มานพ   เรี่ยวเดชะ
พฤติกรรมการลงคะแนนเสียงเลือกตั้งสมาชิกสภากรุงเทพมหานคร
พ.ศ.2541 ศึกษากรณีเขตมีนบุรี
ร้อยตำรวจเอกธีรวัฒน์ บาลทิพย์ ศ.ดร.สุพรรณี ชะโลธร
ความแตกต่างเกี่ยวกับบทบาทของเจ้าพนักงานตำรวจตามประมวล
กฎหมายวิธีพิจารณาความอาญาภายใต้รัฐธรรมนูญ พ.ศ.2540
พันตำรวจตรีประสูติ สมใจ ดร.มานพ เรี่ยวเดชะ
การปรับตัวของแรงงานในโรงงานอุตสาหกรรม นางสาวศิริรัตน์ รุ่งเรืองยศ ดร.สุชีพ พิริยสมิทธิ์
วัฒนธรรมทางการเมืองแบบประชาธิปไตยของนักการเมืองท้องถิ่น :
ศึกษาเฉพาะกรณีจังหวัดนครนายก
นางสาวอารียา ลัพธ์จิโรสกุล ผศ.ดร.อำนวย สุวรรณกิจบริหาร
ระดับความสำคัญของปัจจัยต่างๆต่อความสำเร็จในการบริหารระบบ
คุณภาพงานด้านธนกิจ มาตรฐาน ISO 9002 ในความคิดเห็นของผู้บริหารสาขาของธนาคารไทยพาณิชย์ จำกัด (มหาชน)
นายอนันตชัย   แตงอ่อน อ.ชาติชาย นรเศรษฐาภรณ์
พฤติกรรมการลงคะแนนเสียงเลือกตั้งสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรของ
ประชาชน ในเขตอำเภอมโนรมย์ จังหวัดชัยนาท
นายวิทยา   สุวรรณมาศ ดร.สุชีพ พิริยสมิทธิ์
ปัญหาและอุปสรรคในการโอนกองบังคับการตำรวจดับเพลิงไปสังกัด
กรุงเทพมหานคร : ศึกษาจากความคิดเห็นของข้าราชการตำรวจ
กองบังคับการตำรวจดับเพลิง
ร้อยตำรวจเอกอภิฉัตร วิเลิศปรีชาตระกูล อ.ชาติชาย นรเศรษฐาภรณ์
ปัญหาและอุปสรรคในการนำโครงการ “ AMAZING THAILAND
GRAND SALE ” ไปปฏิบัติ
นางสาวอังสนา สุวรรณภูมิ อ.ชาติชาย เทพแปง
ปัจจัยที่มีผลต่อประสิทธิผลขององค์การ : ศึกษาเฉพาะกรณี
พนักงานที่ทำหน้าที่ให้บริการใน บริษัท กรุงเทพประกันชีวิต จำกัด
นางสาวสกาวรัตน์ เสนโสพิศ ศ.ดร.ติน ปรัชญพฤทธิ์
ความรู้ความเข้าใจและบทบาททางการเมือง ในระบอบประชาธิปไตยของ
ข้าราชการตำรวจ สถานีตำรวจนครบาลพระโขนง
พันตำรวจโทสัณหกิจ บำรุงสุขสวัสดิ์ ศ.ดร.สุพรรณี ชะโลธร
ความรู้ความเข้าใจและความต้องการในบริการสาธารณะของประชาชน
ที่มีต่อการปกครองท้องถิ่นรูปแบบองค์การบริหารส่วนตำบล
นายวิสุทธิ์ ประกอบความดี อ.อัศวิน   ตีรวัฒนพงษ์
ความผูกพันต่อองค์การ : ศึกษาเฉพาะกรณีผู้บริหารระดับผู้จัดการกลุ่ม
ของนายธนาคารทหารไทย จำกัด (มหาชน) สำนักงานใหญ่
นายประสบโชค ยับมันบริบูรณ์ อ.ชาติชาย   นรเศรษฐาภรณ์
ขวัญในการปฏิบัติงานของพนักงานธนาคารกรุงศรีอยุธยา จำกัด
(มหาชน) สำนักงานใหญ่
นายชัยวัฒน์ ไชยรัตน์ อ.อัศวิน   ตีระวัฒนพงษ์
การวิเคราะห์การพัฒนาชุมชนเมืองพัทยา นายอธิ อนันตศิลป์ อ.อัศวิน   ตีระวัฒนพงษ์
การวิเคราะห์การปฏิบัติงานของนายทหารสัญญาบัตรสังกัด
โรงเรียนนายร้อยพระจุลจอมเกล้า
ร้อยเอก วีรธัช ศรีใส ดร.สุวิมล   อังควานิช
การวิเคราะห์การกำเนิดนครรัฐของประเทศไทย : ศึกษากรณีนครรัฐ
เวียงพิงค์ เขลางค์นคร พระบาง และละโว้
ร้อยตำรวจเอกเอกชัย ชัยเจริญ ศ.ดร.สุพรรณี   ชะโลธร
ปัจจัยสำคัญในการกระทำความผิดทางวินัยของข้าราชการตำรวจสังกัด
กองบังคับการสายตรวจและปฏิบัติการพิเศษ ศึกษาเฉพาะกรณีข้าราชการ
ตำรวจที่กระทำผิดระหว่าง พุทธศักราช 2538 – 2540
ร้อยตำรวจโทไพรัช ญาโน พล.ต.อ.อิทธิศักดิ์   คณะเจริญ

บทนิพนธ์ หลักสูตรรัฐประศาสนศาสตรมหาบัณฑิต สำหรับนักบริหาร ปีการศึกษา 2540

comments Comments Off
By admin_grad, 26/04/2010 9:50 am
ชื่อบทคัดย่อ ชื่อนักศึกษา อาจารย์ที่ปรึกษา
ความพึงพอใจของผู้ปฏิบัติงานในสำนักงานคุมประพฤติ
: ศึกษาเฉพาะกรณี สำนักงานคุมประพฤติจังหวัดพระนครศรีอยุธยา
นายอกนิษฐ์ เซ็นเสถียร พล.ต.อ.อิทธิศักดิ์ คณะเจริญ
วิทยาลัยป้องกันราชอาณาจักรกับการพัฒนาบุคลากรระดับสูงของรัฐ พันเอกหญิง มุกดา ซื่อมาก ศ. ดร.สมบูรณ์ ศรีสุพรรณดิฐ
บทบาทของสหภาพแรงงานในการเป็นตัวแทนเรียกร้อง และเจรจา
ต่อรองผลประโยชน์ตอบแทนให้แก่สมาชิก
นายสัมฤทธิ์ อนุภักดิ์ อ.ชาติชาย นรเศรษฐาภรณ์
การบริหารการกำจัดมูลฝอย ศึกษากรณีเฉพาะ สำนักรักษาความสะอาด
กรุงเทพมหานคร
นายครรชิต คุรุรัตน์พันธ์ ศ. ดร.ติน ปรัชญพฤทธิ์
ปัญหาบางประการในด้านการป้องกันและระงับอัคคีภัย
: กรณีศึกษาเทศบาลเมืองนครศรีอยุธยา
นายประทีป ฉากภาพ พล.ต.อ.อิทธิศักดิ์ คณะเจริญ
ภาวะการมีงานทำ และคุณภาพในการทำงานของบัณฑิต
คณะบริหารธุรกิจ สาขาวิชาการจัดการ มหาวิทยาลัยเกษมบัณฑิต
ปีการศึกษา 2539
นางสาวศุภัทรา อำนวยสวัสดิ์ อ.ชาย นรเศรษฐาภรณ์
การแปรรูปรัฐวิสาหกิจของการไฟฟ้าส่วนภูมิภาค ศึกษาเฉพาะกรณี
แนวคิดในการจัดตั้ง บริษัท จำกัด
ความพึงพอใจของผู้ปฏิบัติงานในสำนักงานคุมประพฤติ
ว่าที่ร้อยตรี คงพล โอสถานนท์ อ.ชาติชาย นรเศรษฐาภรณ์
ขวัญและกำลังใจในการปฏิบัติงานของพนักงานในภาวะเศรษฐกิจตกต่ำ
: ศึกษาเฉพาะกรณี บริษัท เอ็น ซี เฮ้าส์ซิ่ง จำกัด
พันจ่าเอกหญิงขนิษฐา พรหมมา อ.กาญจนา นรเศรษฐาภรณ์
คุณภาพชีวิตการทำงานของแรงงานเด็กในสถานีบริการน้ำมันเชื้อเพลิง
: กรณีศึกษา เขตบางกะปิ กรุงเทพมหานคร
นางสาวอภินันท์ คำสวัสดิ์ พล.ต.อ.อิทธิศักดิ์ คณะเจริญ
การพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ในองค์การอุตสาหกรรม : ศึกษาเฉพาะกรณี
การบริหารงานแบบญี่ปุ่นของบริษัท ไดว่า เซโกะ (ไทยแลนด์) จำกัด
นางสาววิมลวรรณ ปิยะไทยเสรี อ.กาญจนา นรเศรษฐาภรณ์
ปัจจัยบางประการด้านความรู้ ความเข้าใจ และประสบการณ์ ในการ
บริหารองค์การของผู้บริหาร ต่อความสำเร็จของธุรกิจสื่อสิ่งพิมพ์ :
ศึกษาเปรียบเทียบ เฉพาะกรณีของนิตยสารประเภท ธุรกิจ 3 ฉบับ
นายกิตติ สุขีคูณ อ.ชาติชาย นรเศรษฐาภรณ์
ความคิดเห็นของข้าราชการสังกัดสำนักงานที่ดินกรุงเทพมหานคร
สาขาพระโขนง ต่อการนำระบบคอมพิวเตอร์มาใช้ในการบริการประชาชน
นายสุรพันธ์ อรัญเวช ศ.ดร.ติน ปรัชญพฤทธิ์
ความพึงพอใจในการปฏิบัติงานของข้าราชการตำรวจสันติบาล
ศึกษาเฉพาะกรณี : กองกำกับการ 5 กองตำรวจสันติบาล 1
ร้อยตำรวจโทอรรถพร ภมรมานพ พล.ต.อ.อิทธิศักดิ์ คณะเจริญ
ความพึงพอใจในงานของบุคลากรในโรงพยาบาล
ศึกษากรณี:โรงพยาบาลสนามจันทร์ จังหวัดนครปฐม
นายคณิติน วรรณโกมล พล.ต.อ.อิทธิศักดิ์ คณะเจริญ
ปัญหาในการให้บริการด้านสวัสดิการสังคม : ศึกษาจากความคิดเห็นของ
เจ้าหน้าที่สำนักงานประกันสังคม
นางสาวจิราภรณ์ สีดา ศ.ดร.ติน ปรัชญพฤทธิ์
การจัดการด้านสวัสดิการของอาจารย์ประจำในสถาบันอุดมศึกษาเอกชน นางสาวเลอลักษณ์ ชูสิน ศ.ดร.ติน ปรัชญพฤทธิ์
ความพึงพอใจของประชาชนต่อการให้บริการของข้าราชการพลเรือน
ระดับอำเภอ กรณีศึกษา : อำเภอพุทธมณฑล จังหวัดนครปฐม
นายสมพงษ์ วุฒิชัยธนากร อ.สมชาย ปัญญเจริญ

บทนิพนธ์ หลักสูตรวิศวกรรมศาสตรมหาบัณฑิต ปีการศึกษา 2549

comments Comments Off
By admin_grad, 26/04/2010 9:43 am
ชื่อบทคัดย่อ ชื่อนักศึกษา อาจารย์ที่ปรึกษา
การกำหนดทางเลือกในการวางผังพื้นที่เฉพาะบริเวณโดยรอบศูนย์ ราชการ จังหวัดสมุทรปราการแห่งใหม่ นายกฤษฎา วชิรมงคลพงษ์ ผศ.ดร.อัตถกร กลั่นความดี
การพัฒนาการให้บริการระบบไฟฟ้าในอาคารสูง เพื่อสร้างความพึงพอใจแก่ลูกค้า
นายคมกริช จิววัฒนานนท์ ดร. ธนาคม สกุลไทย์
การประยุกต์ใช้หลักการการอนุรักษ์พลังงานในมหาวิทยาลัยราชภัฏราชนครินทร์
กรณีศึกษา สำนักวิทยบริการ (ศูนย์บางคล้า)
นายจักรพันธ์ ปิ่นทอง ดร.อรรคเจตต์ อภิขจรศิลป์
การนำวัสดุเหลือใช้มาใช้เพื่อลดต้นทุนในการผลิตอิฐคอนกรีต นายชนาธิป บูรณนัติ รศ.ดร.ชัยฤทธิ์ สัตยาประเสริฐ
อ.พิรัช เธียรธวัช
การเพิ่มประสิทธิภาพของการควบคุมการใช้ปูนซิเมนต์ในส่วนผสมคอนกรีตด้วย
การจัดการระบบสารสนเทศขององค์กร
นายฐานรัฐ ฐานกุล ร.ศ.ดร.ชัยฤทธิ์ สัตยาประเสริฐ
การเพิ่มความรวดเร็วในการให้บริการ กรณีศึกษา การให้บริการหลังการขายเครื่องมือวิเคราะห์ทางวิทยาศาสตร์
ว่าที่เรือตรี ทนงศักดิ์ โรจนสวัสดิ์วงศ์ ผ.ศ.ดร.อัตถกร กลั่นความดี
การเพิ่มประสิทธิภาพในการประกอบ Air Condition รุ่น FUG 33
กรณีศึกษา : บริษัท บิทไว้ส์ (ประเทศไทย ) จำกัด
นายนพพร ถลีรัชตพันธ์ รศ.ดร.ชัยฤทธิ์ สัตยาประเสริฐ
การพัฒนาประสิทธิภาพในการบริหารจัดการอาคารที่พักนักกีฬา
กรณีศึกษา อาคารที่พักนักกีฬาของการกีฬาแห่งประเทศไทย
จังหวัดสุพรรณบุรี
นายนิวัฒน์ เฑียรเจริญ รศ.ดร.ชัยฤทธิ์ สัตยาประเสริฐ
ปัจจัยความเสี่ยงที่มีผลต่อการเกิดอุบัติเหตุจากการปฏิบัติงานของ
พนักงานช่างซ่อมบํารุง (ระบบไฟฟ้า) ภายในอาคารสินธร
นายปณิธาน สุจิกุล ผศ.อัตถกร กลั่นความดี
การปรับปรุงระบบบำรุงรักษาสถานีสูบน้ำและประตูระบายน้ำเขตเทศบาลตำบลสำโรงใต้ โดยประยุกต์ใช้ระบบบำรุงรักษาเชิงป้องกัน นางสาวปิยธิดา วิไลจิตต์ รศ.ดร.ชัยฤทธิ์ สัตยาประเสริฐ
การปรับปรุงงานบำรุงรักษาสถานีสื่อสารผ่านดาวเทียมภาคพื้นดิน
โดยใช้การบำรุงรักษาเชิงป้องกัน
ว่าที่ร้อยตรี ศราวุธ ชูแก้ว ดร.ธนาคม สกุลไทย์
การปรับปรุงอาคารและพัฒนาระบบการให้บริการของอาคาร
โรงยิมเนเซียมมหาวิทยาลัยราชภัฎวไลยอลงกรณ์
นายศิลปชัย สงพุก ดร.ธนาคม สกุลไทย
การศึกษาและปรับปรุงระบบการซ่อมบำรุงรักษาเครื่องจักรปั้นจั่นยกตู้
สินค้าผ่านท่าเทียบเรือตู้สินค้า
นายสันติ สุวรรณพฤษ์ รศ.ดร.ชัยฤทธิ์ สัตยาประเสริฐ
เปรียบเทียบระดับปัจจัยเสี่ยงปัญหาความล่าช้าในอุตสาหกรรมก่อสร้าง ไทยจากงานระบบท่อในคอนกรีต Block – out Sleeve ในรอบ 7 ปี นายสุเมธ ฉ่ำเฉื่อย รศ.ดร. ชัยฤทธิ์ สัตยาประเสริฐ

บทนิพนธ์ หลักสูตรวิศวกรรมศาสตรมหาบัณฑิต ปีการศึกษา 2548

comments Comments Off
By admin_grad, 26/04/2010 9:40 am
ชื่อบทคัดย่อ ชื่อนักศึกษา อาจารย์ที่ปรึกษา
การปรับปรุงกระบวนการควบคุมคุณภาพสำหรับชิ้นส่วนงานปั๊มขึ้นรูปโลหะในรถยนต์
นายชัยณรงค์ เชาว์เชี่ยวชาญ รศ.ดำรง ทวีแสงสกุลไทย
การปรับปรุงระบบละลายน้ำแข็งของห้องเก็บสินค้าเพื่อประหยัดพลังงานและ
ลดต้นทุนการซ่อมบำรุง
นายสนธยา ทองสมบัติ ดร.อธิคม บางวิวัฒน์
การลดเวลาเสียของเครื่องฉีดพลาสติกโดยการปรับปรุงการทำงานใหม่
และเพิ่มระบบกำจัดฝุ่นเม็ดพลาสติก
นายธนิต แก้วสุวรรณ์ รศ.ดร.ปารเมศ ชุติมา
การลดระยะเวลาการบ่มเสาเข็มคอนกรีตเสริมเหล็ก
อัดแรงหล่อสำเร็จแบบแรงเหวี่ยง 2
นายอัครเนตร เฟื่องเกษม ดร.อธิคม บางวิวัฒน์
การปรับปรุงและพัฒนาระบบซ่อมบำรุงเครื่องชั่ง
(กรณีศึกษาโรงงานอาหารสัตว์)
นายธนกร ทวีตั้งตระกูล รศ.ดร.ปารเมศ ชุติมา
การลดระดับความเจ็บปวดกล้ามเนื้อของคนงานก่อสร้าง : กรณีศึกษา คนงานช่างไม้ (งานยกแบบเหล็ก) นาย มานพ แจ้งหิรัญ รศ.ดร. ยุทธชัย บรรเทิงจิตร