Category: Thesis

บทนิพนธ์ หลักสูตรวิศวกรรมศาสตรมหาบัณฑิต ปีการศึกษา 2546

comments Comments Off
By admin_grad, 26/04/2010 9:38 am
ชื่อบทคัดย่อ ชื่อนักศึกษา อาจารย์ที่ปรึกษา
การปรับปรุงระบบควบคุมคุณภาพในกระบวนการผลิตถึงเหล็กขนาดบรรจุ 200 ลิตร ชนิดฝาปิด : กรณีศึกษา บริษัท อุตสาหกรรมถึงโลหะไทย จำกัด (มหาชน) นายสันทนา ยาสมร รศ.ดร.ยุทธชัย บรรเทิงจิตร
การลดเวลาการผลิตเวอร์มเกียร์โดยการจัดสมดุลการผลิตการศึกษางานและการปรับปรุงการออกแบบผลิตภัณฑ พันตรีบัณฑิตย์ วิเศษศรี รศ.ดร.ยุทธชัย บรรเทิงจิตร
การศึกษาและการวิเคราะห์ปัจจัยเพื่อเพิ่มอายุการใช้งานของโซ่รถจักรยานยนต์ในกระบวนการชุบจาระบี นายชัยพล ผ่องพลีศาล รศ.สมเกียรติ จงประสิทธิ์พร
การลดและควบคุมค่าใช้จ่ายของระบบบำบัดน้ำเสียใน อุตสาหกรรมฟอกหนัง นายธานินทร์ หฤทัยสิริรัตน์ รศ.ดร.สมบัติ ทีฆทรัพย์
การปรับปรุงกระบวนการซ่อมใหญ่เครื่องจักรงานทางของกรมทางหลวง นายวิภู ขัตติยะมาน ดร.อรรคเจตต์ อภิขจรศิลป์
การพัฒนากระบวนการเทียบและผสมสีสำหรับผ้าพิมพ์ ว่าที่ ร.ท.สมชาย อุดร รศ.ดร.สมภพ สุวรรณพินิจ
ดร.อรรคเจตต์ อภิขจรศิลป์
การจัดลำดับงาน และการวางแผนกำลังคนในโรงงานชุบโลหะฮาร์ดโครม นายเรวัต ซ่อมสุข รศ.ดร.ชัยฤทธิ์ สัตยาประเสริฐ
การพัฒนาระบบการสื่อสารข้อมูลสำหรับกลุ่มอาคารหอพักนักศึกษาเอเชี่ยนเกมส์ นายสัญญา ฉิมมณี รศ.ดร.ชัยฤทธิ์ สัตยาประเสริฐ

บทนิพนธ์ หลักสูตรวิศวกรรมศาสตรมหาบัณฑิต ปีการศึกษา 2545

comments Comments Off
By admin_grad, 26/04/2010 9:37 am
ชื่อบทคัดย่อ ชื่อนักศึกษา อาจารย์ที่ปรึกษา
การลดต้นทุนงามซ่อมบำรุงในโรงงานผลิตคอนกรีตผสมเสร็จ
รุ่น LIEBHERR 2.S
นายดารา ศาสตร์ รศ.ดร.ปรเมศ ชุติมา
การปรับปรุงอัตราการเรียกสำเร็จ ในการให้บริการของชุมสายโทรศัพท์
องค์การโทรศัพท์แห่งประเทศไทย
นายไพฑูรย์ สร้อยเรืองศรี รศ.ดร.กอบชัย เดชหาญ
การออกแบบระบบบำรุงรักษาเชิงป้องกันในกระบวนการผลิตของ
โรงงานอุตสาหกรรมสิ่งทอ (ประเภทไม่ทอ)
กรณีศึกษา : บริษัท นันวูเว่นเท็กไทล์ จำกัด
นายบุญชู ชัยชาญ ดร. ธนาคม สกุลไทย์
การจัดตั้งระบบประกันคุณภาพการควบคุมงานก่อนสร้างอาคาร
กรณีศึกษา : ระบบควบคุมงานก่อสร้างอาคารของหน่วยงานราชการ
เรือเอก พุทธพงษ์ สุนทรวิภาต รศ.ดำรง ทวีแสงสกุลไทย์
การเพิ่มประสิทธิภาพของการบริหารคุณภาพงานก่อสร้างโรงงาน
ด้วยระบบคุณภาพ ISO 9002
นายศักดา พับบำนาญ รศ.ดำรง ทวีแสงสกุลไทย์
การปรับปรุงการควบคุมคุณภาพในสายการผลิตแกนกระดาษคราฟท์ นางสาวเพียงนภา นวลแพง รศ.ดำรง ทวีแสงสกุลไทย์
การเพิ่มประสิทธิภาพของการออกแบบงาน 3 มิติ
ด้วยหลักการบริหารความรู้
นายสิทธิพงษ์ บุญแก้ว ดร.รังสรรค์ ขจรศิลป์
การปรับปรุงประสิทธิภาพระบบจ่ายน้ำมันเชื้อเพลิง ประเภท เบนซิน
(Gasoline) สำหรับจ่ายลงรถบรรทุกน้ำมัน
นายปรัชฌา ตันปิ่นเพ็ชร รศ.ดร.ปรเมศ ชุติมา

บทนิพนธ์ หลักสูตรวิศวกรรมศาสตรมหาบัณฑิต ปีการศึกษา 2544

comments Comments Off
By admin_grad, 26/04/2010 9:35 am
ชื่อบทคัดย่อ ชื่อนักศึกษา อาจารย์ที่ปรึกษา
จัดทำมาตรฐานการซ่อมบำรุงระบบสาธารณูปโภคอาคารเก่าโดยประยุกต์
ใช้ทฤษฎีการบำรุงรักษาเชิงป้องกัน : สำนักงานทรัพย์สินส่วนพระมหากษัตริย์
นายนคร มัตสรรกฤษณ์ ดร.รังสรรค์ ขจรศิลป์
การจัดการลดต้นทุนดำเนินการ โดยการใช้วิธีการซ่อมบำรุงรักษาแบบทวีผล
ในโรงงานฉีดพลาสติกขนาดเล็ก
นายประกิจ ลิชนะเธียร ดร.รังสรรค์ ขจรศิลป์
การปรับปรุงระบบการบำรุงรักษาในงานซ่อมรถเทรลเลอร์ นายศุภชัย ไชยเชษฐ ดร.รังสรรค์ ขจรศิลป์
การปรับปรุงระบบการซ่อมบำรุงในโรงงานผลิตถุงมือยาง นายทนง ทองด้วง ดร.ธนาคม สกุลไทย์
การประยุกต์วิธีการบำรุงรักษาทวีผลที่ทุกคนมีส่วนร่วมเพื่อพัฒนา
การจัดระบบไฟฟ้าสนามบิน
นายสมบูรณ์ พงษ์ภู่ ดร.รังสรรค์ ขจรศิลป์
รอ.อ.วิวัฒน์ สมานรักษ์
การจัดการการเพิ่มผลิตภาพของกระบวนการผลิตเหล็กเส้นในโรงงาน
ผลิตเหล็กเส้นขนาดเล็ก
นายสำเริง เนตรภู่ ดร.ธนาคม สกุลไทย์
อ.สหะชัย งามวาจาสัตย์
การวิเคราะห์หาประสิทธิภาพที่เหมาะสมของงานบริการ 1133 นายอภิชาติ ไชยรัตน์ รศ.ดร.กอบชัย เดชหาญ
การประเมินประสิทธิภาพและแนวทางปรับปรุงแก้ไขของการให้บริการ
ระบบโครงข่ายโทรศัพท์เขตโทรศัพท์นครหลวงที่ 2
นายสารยุทธ สายสาระ รศ.ดร.กอบชัย เดชหาญ
การเพิ่มประสิทธิภาพระบบการจัดส่งชิ้นส่วนยานยนต์ระหว่าง
จังหวัดสมุทรปราการและจังหวัดระยอง
นายปฏิกร วัฒนอมาตย์ รศ.ดร.ชัยฤทธิ์ สัตยาประเสริฐ
การบริหารโครงการโรงคัดแยกขยะจังหวัดภูเก็ต นายปฐมภพ พลารักษ์ รศ.ดร.สมบัติ ทีฆทรัพย์

บทนิพนธ์ หลักสูตรวิศวกรรมศาสตรมหาบัณฑิต ปีการศึกษา 2543

comments Comments Off
By admin_grad, 26/04/2010 9:34 am
ชื่อบทคัดย่อ ชื่อนักศึกษา อาจารย์ที่ปรึกษา
การปรับปรุงกระบวนการออกแบบเครือข่ายการกระจายสัญญาณโทรทัศน์
ในอาคารสูง
นายสุรสิทธิ์ วิญคาม ผศ.ดร.อัตถกร กลั่นความดี
     
     

บทนิพนธ์ หลักสูตรวิศวกรรมศาสตรมหาบัณฑิต ปีการศึกษา 2542

comments Comments Off
By admin_grad, 26/04/2010 9:26 am
ชื่อบทคัดย่อ ชื่อนักศึกษา อาจารย์ที่ปรึกษา
การปรับปรุงกระบวนการควบคุมคุณภาพสำหรับสายตาการประกอบ
หัวอ่าน HARD DISC DRIVE เพื่อสนองความต้องการเชิงปริมาณทาง
การตลาดที่ปรับเปลี่ยนรวดเร็ว
นายเอนก สืบปันอุด รศ.ดำรง ทวีแสงสกุลไทย
อ.อมร ศาสตร์อมร
การปรับปรุงระบบการซ่อมเครื่องจักรกลก่อสร้างใช้แล้ว นายวิรัช นิลคำ รศ.ดร.พิภพ สุนทรสมัย
การปรับปรุงระบบซ่อมบำรุงโครงข่ายเคเบิลทีวี นายมาโนช ทิพย์ประเสริฐ ผศ.ดร.อัตถกร กลั่นความดี
การเพิ่มประสิทธิภาพการปฏิบัติงานของบริษัทรับเหมาระบบไฟฟ้าขนาดเล็ก นายวรพงศ์ สำลีรัตน์ ดร.วินิตย์ หาญสมุทร
อ.อมร ศาสตร์อมร
การประยุกต์หลักการของทฤษฎีข้อจำกัดเพื่อช่วยปรับปรุงกระบวนการผลิต
ในโรงงานผลิตถุงมือกอล์ฟ
พันจ่าอากาศเอกสุนทร วัฏฏานุรักษ์ ผศ.ดร.อัตถกร กลั่นความดี
การพัฒนาระบบควบคุมคุณภาพการผลิตในโรงงานบรรจุภัณฑ์แก้ว นายโกวิท สุวรรณ ดร.ธนาคม สกุลไทย์

บทนิพนธ์ หลักสูตรวิศวกรรมศาสตรมหาบัณฑิต ปีการศึกษา 2541

comments Comments Off
By admin_grad, 26/04/2010 9:23 am
ชื่อบทคัดย่อ ชื่อนักศึกษา อาจารย์ที่ปรึกษา
การประหยัดพลังงานในมหาวิทยาลัยเกษมบัณฑิต นายสาธิต รุ่งฤดีสมบัติกิ ศ.ดร.ทนงเกียรติ เกียรติศิริโรจน์
อ.ฉนวน เอื้อการณ์
การศึกษาการเพิ่มประสิทธิผลในการผลิตของโรงงานผลิตรางเคเบิ้ล นายวิเชียร สกุลเลิศสุวรรณ ดร.ธนาคม สกุลไทย์